"ขับร้องเพลงไทย"

 "ขับร้องเพลงไทย"

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจร่วมการอบรม "ขับร้องเพลงไทย"

โดย อาจารย์สุรางค์ ดุริยพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ) และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/ cUWzS33zwilR58D82 
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เท่านั้น

ผู้ที่ต้องการหนังสือเชิญถึ งต้นสังกัด กรุณาแจ้งตามช่องทางสมัครข้ างต้น

ขอความขอความอนุเคราะห์ค่าเ อกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันและค่านักศึกษา ช่วยงาน ท่านละ 400 บาท

โดยโอนเงินธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุ รี ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์

เลขที่บัญชี 047-805176-6
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเง ิน ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com หรือ Line ID : nuimas

หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

อบรมวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่มีการรับสมัครหน้างาน
กรุณาสมัครทางช่องทางที่กำห นดให้เท่านั้น
หรือสอบถามทางอีเมล์ prapansakp@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com