ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มี 299 ท่าน

539 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มี 299 ท่าน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มี 299 ท่าน ดังนี้

(1) นายสุรศักดิ์ ดิษฐปาน
(2) นายสุขุม บุญเรือง
(3) นายวันปิยะ กิตติคุณศิริ
(4) นางพิมลภาวรรณ ทวัฒน์อัษฎางค์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม
(6) นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์
(7) นายอานนท์ กาญจนโพธิ์
(8 นายนคร ชอบดี
(9) นายอลงกรณ์ จันทร์นิยม
(10) นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย
(11) นาย ธนาวุฒิ ศรีวัฒนะ
(12) นาวาอากาศโท ภูษิต บุณยทรรพ
(13) นายสันต์ทัศน์ แสวงวงศ์
(14) นายกฤศกร เรืองลั่น
(15) น.ส.จรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
(16) นายธนกร นวนลิน
(17) นาย นพดล คชศิลา
(18) นายไพรัช ลิ้มวิไล
(19) ดร.ปราณิสา อุ่นดี
(20) นายเจนณรงค์ สันติวงษ์
(21) นางสาวณาตยา ร่มรื่นสุขารมย์
(22) นาย ณภัทร ผ่องศรี
(23) นายสุรศักดิ์ ดิษฐปาน
(24) ฤดีกานต์ สายโกสินทร์
(25) นายนิกร จันทะสาร
(26) นายอลงกรณ์ จันทร์นิยม
(27) นางสาวอำไพพร ธนภูติ
(28) นายธีรวิทย์ กลิ่นจุ้ย
(29) ศรันภัทร งามสง่า
(30) นายฐิติพงค์ ธเรษตรีศวร
(31) นายนิพัทธ์ ทศไพรินทร์
(32) อาจารย์ณวัฒน์ หลาวทอง
(33) นางสาวนิศาธร กองมงคล
(34) นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์
(35) นายมิตร์สภาพ จันทร์สุข
(36) นายพัฒนศักดิ์ สร้อยจำปา
(37) นายสุขุม บุญเรือง
(38) นายธนพัฒน์ คำสอง
(39) นายจักรราช บุญอิ่ม
(40) นายชินวัฒน์ ศรีสุวรรณ
(41) นางทิพย์สุดา คงจันทร์
(42) ว่าที่ร้อยตรีทศวัตร สุขอาษา
(43) นางสาวสราวัลย์ สุวรรณาคม
(44) นางสาว รุ้งรดามาหาพิรุณ
(45) นายสมชาย ทองสุทธิ์
(46) นายสุทัศน์ นิลน้อย
(47) นายปรเมษฐ์. ศรีโยทัย
(48) นางสาวชัยรัมภา สามงามโพธิ์
(49) นางสาวปัทมา นิตยกัญจน์
(50) นายศราวุฒิ พินเขียว
(51) จ.อ.หญิง จุฑามาศ เบญจมาลา
(52) พชรกมล เจริญ
(53) นายพงษ์พิทักษ์อาจสุนทร
(54) นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย
(55) นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ
(56) นายวุฒิพงษ์ สีสุก
(57) นางสาวเพชรัตน์ วิเศษรักสกุล
(58) นายปกรณ์เกียรติ พลมาก
(59) นายณัฐรัฐ รักชาติ
(60) นานเกริกเกียรติ การเกษ
(61) นายอรรฐพร สมบูรณ์ทวี
(62) นาย เกริก รัตนการตะดิลก
(63) นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม
(64) นายชนะชัย บริรักษ์
(65) ว่าที่ ร.ต.นที น้อยวังคลัง
(66) น.ส.แวววัชรินทร์ มีเครือ
(67) นายนริศ จีรบวร
(68) นายดิเรก เกตุพระจันทร์
(69) น.ส.ธันย์นริมนท์ อังกูรวชินน
(70) นายทวีเดช มูลศาลา
(71) รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี
(72) น.ส.ธิดารัตน์ มหาอุดมนพรัตน์
(73) นางสาว ภัทรธีรา ดีสัว
(74) นายสมชาติ บุญนาค
(75) นายวรเศรษฐ์ เจษฎางกูร ณ อยุธยา
(76) นายวรพล วิเชียรนพรัตน์
(77) นายกุศล ลีลานุชภิญโญ
(78) นางสาวเงิน งามขำ
(79) นายสราวุฒิ ภาณุวัฒน์
(80) ชวการ ธรแพทย์
(81) นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
(82) นายจักรชัย อินสมภักษร
(83) นายอัมฤทธิ์ ไกลหอม
(84) นายวศิน เสวกะ
(85) นายทวีรัชตพล รัตนโพธิ์สุวรรณ
(86) ผศ.ดร.ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
(87) ผศ. ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล
(88) นายธนพงษ์ วงศ์มีศักดิ์
(89) ว่าที่ ร.ต.บวรศักดิ์ อัศวดิตถ์
(90) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
(91) นายศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์
(92) นายศรัณย์ บุญสนธิ
(93) นางสาว รัชย์จิรา สุทาตัน
(94) นายไกรวัลย์ เกาะทอง
(95) นาย ภัทรดนัย ลำจวน
(96) นส ศิริธร ชุมภูศรี
(97) นายณภาสศรัณย์ ภักดีสังข์
(98) นายนพดล คชศิลา
(99) นายตะวัน โตเอี่ยม
(100) นายธเนศ มลิชู
(101) ว่าที่รต.อลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์
(102) อาจารย์เจษฎา สุขสนิท
(103) นายโชคชัย โพธิ์มีสี
(104) นางสาวชนิษฐา มีเย็น
(105) นางสาวอรุณศรี เทวโรทร
(106) นายพสธร ตั้งสวัสดิ์ดำรง
(107) นายพิชญ์ชยุตม์ ครุฑนิยม
(108) นายมีเกียรติ เวสารัช
(109) นายถิรวัฒน์ คงจันทร์
(110) นายอภิชาต จันทร์เพ็ง
(111) นายพงศ์จักร ยามสุข
(112) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ บุญรอด
(113) นายธนพงศ์ ศิริบุตรวงษ์
(114) นายคม ศรีกิจการ
(115) นายธนพล ตันตระกูล
(116) นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์
(117) น.ส.ธิ ดารัตน์ มหาอุดมนพรัตน์
(118) นายนทีธร จุงเลียก
(119) นายภาสกร ช่วยพรม
(120) นายศุภกาญจ์ พิมพิสาร
(121) นางสาวศธิตา ฉิมเพชร
(122) นายประพัฒน์พงศ์ ภูวธน
(123) นายดิเรก โพธิ์พูล
(124) นายธงชัย คงกุล
(125) นายณัฐศิษฏ์ จิตร์จำนงค์
(126) นางสาวชนิดาภา โคธิเสน
(127) นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชร
(128) นางสาวศศิวิมล เพียรโชคดี
(129) นางสาวจันทร์จิรา โสภาพินิจ
(130) นางสาวปิยวรรณ แก้วใจเพชร
(131) นาย ณัฐวุฒิ สิริตระกูลเกียรติ์
(132) เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล
(133) นายธัมมนาถ วงศ์ธิดาธร
(134) นางสาวกานต์ธีรา พุธวัฒนะ
(135) นายนราชิต ชัยชนะ
(136) นาย คมสัน มุกดากิจ
(137) นายเกษม เขียวเพียร
(138) นายอลงกรณ์ ดวงอาภัย
(139) นายภูมิรพี จิตรชื่น
(140) นายทิวัตถ์ ศรีวิโรจน์
(141) นายบุญยเกียรติ สะอาด
(142) นายชณินทร บุญละคร
(143) ว่าที่ร้อยตรี ชัยภัทร ตาหลัง
(144) นางสาวชลธิชา ทรัพย์รังสี
(145) ด.ญ.มณีเนตร จาคอบส์
(146) นายภัครพงศ์ ละอองเทพ
(147) นายก้องภพ ทองธรรมสิริ
(148) นายอภิชิต กลีบม่วง
(149) นายสรภูมิ เจียงสงวน
(150) นายกอบศักดิ์ มูลมัย
(151) นายวราวุฒิ อ่ำเมือง
(152) นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญ
(153) นางสาวพัฒน์ณรี ลีวิวัฒนโชต
(154) นายคมสัน น้อมหรรษา
(155) น.ส.เดือนเต็ม เทียมชิต
(156) นายศราวุฒิ จินดา
(157) นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ
(158) ว่าที่ ร.ต.หญิง พักตร์สิริ จิตเที่ยง
(159) ดร.จักรายุทธ นพราลัย
(160) นางสาว ลภัสภัคม์ อัครโภคินอธิโชติ
(161) ดร.จิติกานต์ จินารักษ์
(162) นายต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ
(163) พลโท ทวี สุดจิตร์
(164) นายพลปรุฬห์ อึ่งป่อง
(165) ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมล เรืองระยนต์
(166) นายสุเมธ นาคน้อย
(167) นายเรืองยศ พิมพ์ทอง
(168) นายรัฐเบศ นวลขวัญ
(169) นายคงพันธ์ ประภาศิริสุลี
(170) นายณัฐพล นุตยางกูล
(171) นายถนัดกิจ นาคสวัสดิ์
(172) นายภาวัติ บุญกาญจน์
(173) นายศิรัตน์ บันลือพงศ์พันธุ์
(174) นายภวัฐ คำภาพันธุ์
(175) นายณรงค์ศักดิ์ สีปา
(176) นายวีรยุทธ โลมพันธ์
(177) อ.ดร.พจณิชา ฤกษ์สมุทร
(178) นายภูพิพัฒน์ อินทร์แก้ว
(179) นายพิพัฒน์ จตุพรเพิ่ม
(180) นางสาวชญานิตย์ ยศพล
(181) นายภัทรพงศ์ เทพยรักษ์
(182) นาย นิธวัฒน์ ปูเงิน
(183) นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล
(184) นายก้องสุริยา สารพิมพ์
(185) นายจักรกฤษ ตั้งแต่ง
(186) นางสาวลูกปัด ปั้นมา
(187) ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ กร่างสะอาด
(188) มงคล (mongkol.doca@gmail.com)
(189) นายทรงนิรันดร์ อ่อนเถื่อน
(190) นายวัชระ แตงเทศ
(191) อาจารย์ยชอนัญ เชื้อสำราญ
(192) นายกษิดิศ บุญยานุสนธิ์
(193) นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี
(194) น.ส.ภัสชา น้อยสอาด
(195) นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ
(196) นางวาสนา นาครัตน์
(197) นายชายณรงค์ เจริญพานิช
(198) นายสุทธิ มีขันหมาก
(199) นางนิดารัตน์ ชุมศรี
(200) นางสาวพิมพ์นลิน เรืองจันทร์
(201) รศ. ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
(202) นาย อัจฉริยะ กิจชนม์
(203) ภาวิณี ธีรวุฒิ
(204) นายวัชระ เปรมปรีดิ์
(205) นายนิธิ ศรีสว่าง
(206) นางสาวรานี ลิ้มเจริญ
(207) นายณัฐพล จันเขียว
(208) Kulsaya Chirapharatch
(209) นายไชยนันท์ วัฒนเธียร
(210) นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล
(211) นายธนศักดิ์ วรแสน
(212) ด.ญ.ณัฐพัชพร แซ่อู่
(213) นายปิยะพันธ์ พันธุ์วงศ์
(214) นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์
(215) นางสาวสิริรักษ์ ฟูเฟื่อง
(216) นางสาวศศิธร ชมชายผล
(217) นางสาว แพรวพราว อรุณศิริ
(218) นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล
(219) น.ส. รัฎชกร ทองเรืองรอง
(220) นางสาว ปวีณา ปักษา
(221) ว่าที่ ร.ต. ศิรวุฒิ คุณาธิป
(222) นายยงยุทธ เอี่ยมสอาด
(223) นางสาวพรนภัส แก้วบุดดา
(224) นางสาว วรากร จั่นเพ็ชร
(225) นางสาวชุติปภา นันตะวงค์
(226) ดร.สปัญญ์นา แก้วตาปี
(227) นางสาวสุธาสินี อัมพะวะสิริ
(228) อาจารย์เคลน บุณยานันต์
(229) นายกิตติศักดิ์ มะโน
(230) นายสุเมธ สุขสวัสดิ์
(231) น.ส.งามนิจ ประกาศิตานนท์
(232) นางสาววันดี พุทธคุณรักษา
(233) ว่าที่ร.ต.วรรณชัย สงเดช
(234) นายกฤษณะ พยัคฆ์
(235) ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
(236) อาจารย์ สุภนัย สายสุด
(237) นายพัทธรินทร์ หลำชม
(238) นายจิรายุทธ เทศธรรม
(239) นายธนพล ถานะสุวรรณ
(240) นางสาว ณิชากานต์ ประคุณคงชัย
(241) นายภูมินทร์ ภูมิรัตน์
(242) นายสุภนัย พลัดโชติวงศ์
(243) นางรัชดาภรณ์ เพชรแสง
(244) นายประดิษฐ์ วิลาศ
(245) ดร.สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์
(246) นายนพดล บุญอำรุง
(247) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรดา จันทนะสุต
(248) นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่อง
(249) นางสาวณัชชา ขันติธรรมากร
(250) นางสาวชฎาพร สุกร์มณี
(251) นายโกวิท ยิ่งเกียรติคุณ
(252) นางสาว อังคณา ชาญช่างเหล็ก
(253) นางอัจฉรา ลายดี
(254) นายสุภเนตร ศรีวัง
(255) นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน
(256) นางสาวภควรรณ ปกรณ์พานิช
(257) นาย ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม
(258) นายสราวุฒิ พัดเย็น
(259) นางสาววิรามาฒ กมลกฤษฎาวัตร
(260) นางสาวฐิติมา กฤษสุวรรณ
(261) นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข
(262) นางสาวรจนาพร เอื้อสลุง
(263) นายรัตนพล วิสุทธิวงศ์
(264) นางสาวฉัตฑริกา จันทร์กระจ่าง
(265) นายภูมินทร์ ขันทอง
(266) นายรัตนสินทร์ พ่อค้า
(267) นาย ธนากรอิ่นอ้าย
(268) นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล
(269) นางสาว แซนดี้ ฝรั่งทอง
(270) นายนพพร วัฒนพันธุ์
(271) นางสาวมารียา ปัณณะกิจการ
(272) นายณัฐพงศ์ กาญจนเรืองรัตน์
(273) นางสมาพร กุญแจทอง
(274) นางสาว กนกกาญจน์ กล่อมชุ่ม
(275) นาย ศิขริน ดิษฐเอม
(276) นายณัฐพงษ์ ประทุมชัน
(277) ว่าที่ร้อยตรีปริวรรต ดวงมะลิ
(278) ผศ. วรินทร์ทิพย์ วรวิศัทวรรณ
(279) นางสาวบุษยมาศ รุ่งแดง
(280) นางสาวอรวรรณ คล้ายบุญแย้ม
(281) นางสาวอรวรรณ คล้ายบุญแย้ม
(282) นายภาธร สวัสดิสุข
(283) นาง กอบแก้ว ยลพันธุ์
(284) นายสงกรานต์ สมจันทร์
(285) นายจิตร์ กาวี
(286) นายพนัส ชูอรุณ
(287) นายนฤชิต สิทธิปลื้ม
(288) นายกรวิชญ์ กงแก้ว
(289) นางสาวประภัสสรา เทศฤทธิ์
(290) นายสาธิต ล่ามูล
(291) ผศ.ไชยวุธ โกศล
(292) นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ
(293) นายชัยบูรณ์ นามนิชม
(294) นายเอกพัฒน์ กลางนภา
(295) นางสาวกานต์ธิดา อารีพิทักษ์
(296) นางสาวสุพรรณิการ์ คันทะทรัพย์
(297) นางสาวมลฤดี อยู่พันธ์
(298) นายสุเมธ ทองเนียม
(299) นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศิริ

ทางสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการเป็นสมาชิกรายปีในครั้งนี้ และจะได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสมาคมฯ ให้ท่านทราบทางช่องทางการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในโอกาสต่อไปครับ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้