จดหมายข่าว

จดหมายข่าวปี  2561

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

  1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

        1.1 สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนนายกคนเก่าที่หมดวาระ ผลสรุปจากที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นางอรวรรณ บรรจงศิลป ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ปี 2561-2565(4ปี) ซึ่งนายกสมาคมฯได้ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานชุดใหม่ ดังได้แนบรายชื่อมาด้วยแล้ว จึงขอเรียนให้สมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)ทุกท่านทราบ
1.2 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “เพลงพื้นบ้านประสานเสียง” ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่ อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี และอาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์
อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี


อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Arts in Music วิชาเอกการอำนวยเพลงประสานเสียงจาก University of Santo Tomas กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และ ปริญญาโท Master of Business Administration, Finance & Banking University of Findlay รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ศรินทร์ เริ่มต้นชีวิตนักดนตรีโดยการเป็นผู้อำนวยเพลงที่โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และด้วยความรักในศิลปะการขับร้องประสานเสียง จึงได้ร่วมกับคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการสมาคมเป็นคนแรก หลังจากได้รับปริญญาโททางด้านดนตรี อาจารย์ศรินทร์ ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ประจำสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ด้วยความสามารถทางด้านบริหารการจัดการและดนตรี อาจารย์ศรินทร์ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตบทเพลงคลาสสิคและดนตรีศาสนา รวมทั้งผลิตรายการดนตรีดังกล่าวออกรายการโทรทัศน์หลายช่องด้วยกัน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวาทยกรประจำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir)
อาจารย์ศรินทร์ ศึกษาทฤษฎีดนตรีครั้งแรกกับอาจารย์ณรงค์ มณีขาว และรับการศึกษาเพิ่มเติมจากพลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาวิชาการขับร้องจากอาจารย์เนติ กันตถาวร จนได้รับประกาศนียบัตร DipLCM จากสถาบัน London College of Music & Media และศึกษาวิชาการอำนวยเพลงครั้งแรกกับอาจารย์สุวลักษณ์ เลียนษี
ด้วยประสบการณ์ที่มี อาจารย์ศรินทร์ ได้ทำงานด้านดนตรีในฐานะ Chorus Man ในการฝึกอบรมด้านการขับร้องประสานเสียงให้กับสถาบันภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งในการจัด Event ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง และได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการขับร้องให้กับโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รวมถึงสอนคณะนักร้องประสานเสียงของกองดุริยางค์ทหารเรือ ทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการขับร้องประสานเสียงให้กับโรงเรียนดนตรียามาฮ่า และกองดุริยางค์ทหารอากาศ ตลอดจนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สอนและอำนวยเพลงให้กับคณะนักร้องประสานเสียง ศอ. คอรัส สังกัดโรงพยาบาลศิริราช กับได้ร่วมในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย รวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งและอำนวยเพลงให้กับคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านไทย
ปัจจุบัน อาจารย์ศรินทร์ กำลังศึกษาด้านดนตรีวิทยาในระดับปริญญาเอก หัวข้อวิจัย นวัตรังสรรค์เพลงพื้นบ้านไทยในมิติการขับร้องประสานเสียง (Choralization of Central Region Thai Folksongs) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์

จบครุศาสตร์บัณฑิตทางดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโททางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มีผลงานการศึกษารวบรวมและทำวิจัยเพลงพื้นบ้านของจังหวัดราชบุรี ชนะเลิศการประกวดสื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงานในชนบทของกรมประชาสัมพันธ์ปี 2532 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางให้ ครู นักเรียน นิสิต และนักศึกษาในโอกาสต่างๆ ทั้งในจังหวัดและระดับประเทศ เป็นผู้ฝึกสอนและสืบทอดเพลงพื้นบ้านให้นักเรียนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม มีผลงานเพลงพื้นบ้านตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 5 สมัย เป็นอุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัยจนปัจจุบันเป็นกรรมการตัดสิน ขับร้องเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน และมีผลงานอีกมากมาย อาจารย์จินตนามีประสบการณ์มากจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
วิทยากรทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง จึงนับเป็นโอกาสที่ท่านสมาชิกจะได้รับความรู้และประสบการณ์ของการผสมผสานเพลงพื้นบ้านที่มีการประสานเสียง ซึ่งปัจจุบันเรากำลังหันมาสู่วัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นไทยมากขึ้น ดังนั้นท่านสมาชิกสามารถนำความรู้จากอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง
1.3 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอเชิญชวนเยาวชนผู้รักและสนใจดนตรีไทยเข้าร่วมฝึกและร่วมแสดงดนตรีไทยในโครงการ “เยาวชนดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ในวันที่ 23-27 เมษายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าอบรมในนามของโรงเรียนหรือสมัครเรียนเป็นส่วนบุคคลก็ได้ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
สนใจสมัครด่วนที่อาจารย์นวลนุช ใจบรรจง E-mail : nuannud09@gmail.com โทร.083-0422921 สมัครภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
1.4 ท่านที่สนใจสมัครสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9 สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ส่วนโน้ตกลางที่ท่านผู้สอบต้องการนั้น ทางสมาคมครูดนตรีฯ จะนำลง Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) (www.krudontrithailand.com) ช่วงต้นเดือน เมษายน 2561 ท่านที่ยังไม่ทราบชื่อเพลงสอบและเกณฑ์การสอบสามารถดูได้จาก Facebook และ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อ ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ E-mail : prapansakp@hotmail.com หรือ รศ.อรวรรณ บรรจงศิลป โทร.086-0648134

2. เรื่องขอขอบคุณ

     2.1 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณอาจารย์วีรภัทร์ อึ้งอัมพร ที่กรุณามาเป็นวิทยากรเรื่อง “เทคโนโลยีดนตรี” ให้กับสมาคมฯ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฏว่ามีผู้สนใจฟังอย่างคับคั่ง สมาคมฯหวังว่าท่านคงให้เกียรติมาร่วมรายการกับพวกเราอีกในโอกาสต่อไป
     2.2 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ อุปนายกสมาคมฯ ที่ได้รับเกียรติเป็นคนหนึ่งของ ร้อยครูดนตรี(ไทย)ร้อยปีจุฬาฯ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบให้กับ รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่
เดือน มีนาคม 2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. อาจารย์ภูมินทร์ ภูมิรัตน์ 2. อาจารย์เฉลิมชัย ไกลทุกข์
3. อาจารย์ณภัทร วัฒนภัทรธร 4. อาจารย์กฤษฎิ์ ศรีพูน
5. อาจารย์ไพรวัลย์ เจริญผล 6. อาจารย์ดวงเนตร ลาดล้าย
7. อาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ 8. อาจารย์ไชยนันท์ วัฒนเธียร
9. อาจารย์กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ 10. อาจารย์ปิยวัช สิริรัตนตรัย
11. อาจารย์ดลวิชัย บูลเพ็ชร 12. อาจารย์จิรเดช กิจการอุดม
13. อาจารย์พงศ์วุฒิ มหิธิธรรมธร 14. อาจารย์ณัฐมณฑณ์ บุญมาก
15. อาจารย์อวยชัย วิทิศลัดดา 16. ด.ช.เลิศ เลิศวงศ์วาณิชย์
17. คุณเจษฎา เลิศวงศ์วาณิชย์ 18. คุณวัฒนะ สิงโต
19. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์ 20. อาจารย์อุทัย ศาสตรา
21. อาจารย์สุชาติ เดชดี 22. อาจารย์ราชิต ทวีจิรวุฒิ
23. อาจารย์สุมิตร วรรณกลาง 24. อาจารย์ประกอบ สุอุดมสินโรจน์
25. อาจารย์จักรพงษ์ ฉวีวงศ์ 26. อาจารย์ยงยุทธ ประวีณชัยกุล
27. อาจารย์พิศาล สุขสุวรรณ 28. อาจารย์ทิชิตา สว่างวงษ์
29. อาจารย์กำพล จุ้ยเรือง 30. อาจารย์ชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
31. อาจารย์ทองธัช ศรีอรัญญากุล 32. อาจารย์กิตติศักดิ์ วงษ์ชาลี
33. อาจารย์วัชรินทร์ จันทรินทร์ 34. อาจารย์กัญศิฐาป์ แสงเงิน
35. อาจารย์ชยพัทธ์ เบญจาพิสุทธิ์ 36. จ.ส.อ.ปิติพงษ์ สร้างสุขดี
37. อาจารย์พินิจ ฉัตรโชติกวงศ์ 38. อาจารย์ต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ
39. อาจารย์พิริยะ พาณิชย์ชยวงศ์

สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจติดตามข่าวและร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯอย่างดียิ่ง และหวังว่าจะได้พบกับท่านในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ในการอบรมเรื่อง “เพลงพื้นบ้านประสานเสียง”

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ บรรจงศิลป)
นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

  1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
             1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์สากลซึ่งนับเป็นศาสตราจารย์ด้านดุริยางคศิลป์ตะวันตกคนแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นได้รับทุนฟุลไบท์เพื่อศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์มีผลงานการเป็นวาทยากรและการประพันธ์เพลงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เข้าร่วมแสดงผลงานระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานส่วนใหญ่ได้รับการบันทึกเสียงและเผยแพร่ทั้งในยุโรปและอเมริกา บทประพันธ์หลายบทถูกนำไปใช้บรรเลงโดยวงซิโฟนีออร์เคสตร้า ระดับโลก เช่น วง The New Japan Philharmonic วง The Auckland Philharmonia Orchestra วง The Tashkent Symphony Orchestra เป็นต้น นอกจากนี้ผลงานของอาจารย์ยังเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น รางวัลที่1 จากการประกวดเพลงนานาชาติเนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 26 รางวัลยอดเยี่ยมจากการประพันธ์แชมเบอร์มิวสิก ปี 2537 จัดโดยสมาคมนักประพันธ์เพลงแห่งอาเซียน
ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วีรชาติ เปรมานนท์ มีความสามารถและประสบการณ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Composition ผลงานของอาจารย์จึงเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ ดังนั้นท่านสมาชิกที่สนใจเรื่อง การสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด การแต่งเพลง การวิจัย จึงไม่ควรพลาดการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้
1.2 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า ขณะนี้โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 1 และโครงการทดสอบขิม ครั้งที่ 1 ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโครงการเยาวชนดนตรีไทยทางสมาคมครูดนตรีฯ รับสมัครเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางดนตรีไทย จำนวน 200 คน เพื่อมาฝึกและแสดงดนตรีไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปรากฏว่ามีผู้สมัครครบจำนวน 200 คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะได้มีการจัดสอนและจัดแสดงวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับชม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการทดสอบขิม ครั้งที่ 1 มีผู้สนใจสมัครสอบจำนวน 40 คน วันสอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การสอบครั้งที่ 1 จัดสอบเฉพาะระดับ 1-6 
การทดสอบ “ขิม” ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ระดับ 1-7
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2562 ระดับ 1-8
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ระดับ 1-9
จึงเรียนมาสำหรับท่านที่สนใจสมัครสอบ เพื่อจะได้ฝึกซ้อมเพลงได้ตรงกับเกณฑ์การสอบ (เพลงสอบ ดูได้จาก Facebook หรือ Website ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย))

2. เรื่องขอขอบคุณ
2.1 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณอาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์ และอาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี ที่กรุณามาเป็นวิทยากร เรื่อง “เพลงพื้นบ้านประสานเสียง” ให้สมาคมครูดนตรีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 และอาจารย์ยังได้นำคณะนักร้องมาช่วยแสดงเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมาก นอกจากจะได้รับความรู้อย่างดีเยี่ยม สมาคมครูดนตรีฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านและคณะนักร้องทุกท่านและหวังว่าจะได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกในโอกาสต่อไป

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่
เดือน เมษายน 2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอิสรพงศ์ คงเมือง 2. นายจาตุรัตน์ วัฒนากุล
3. นายไชยยศ เหมาะพิชัย 4. คุณธนพชร นุตสาระ
5. คุณไอริน ปิ่นตบแต่ง 6. คุณกัมปนาท โนนศรี
7. ครูจารีย์ ช่องคันปอน 8. ผศ.เอกชัย พุหิรัญ
9. นายนนทกร ยกประสพรัตน์ 10. นายกิตติพงษ์ พุ่มกัน
11. นายจามร ศรีประโคน 12. ด.ญ.อร
13. นายชลนธี ชโลธร 14. ด.ญ.ศศิกานต์ ไชยทา
15. ด.ช.ปารินทร์ นางงาม 16. นายศักดิ์สิทธิ์ กระแสชล
17. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว 18. นายบุญญฤทธิ์ หอมเขียน
19. นางปาริชาต จงดี 20. จ่าสิบเอกครูเสก กีรติศานติ์
21. นายนวพรรษ รุ่งโรจน์วัฒนกิจ 22. นายภราดร บ่อทราย
23. ด.ช.ศิวัช แก้วสวาสดิ์ 24. ด.ญ.ณัฐนรี ยะอารี
25 .ด.ช.ธีระพงษ์ พึ่งพเดช 26. ด.ช.ณัฐภัทร น้อยติ
27. น.ส.อักษราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 28. นายพินิจ ฉัตรโชติกวงศ์
29. นายทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช 30. Xing Ruitang
31. Liu Jing Jing 32. คุณชนิดา ตังเดชหิรัญ
33. ว่าที่ร.ต.หญิงบุศรา บุญคุ้ม 34. นายประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง
สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับสมาคมครูดนตรีฯ อย่างดียิ่ง และขอเชิญท่านสมาชิกพบกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์” ได้ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ บรรจงศิลป)
นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

            1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “ขยับกรับเสภา” ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่ อาจารย์ศิริ  วิชเวช  ศิลปินแห่งชาติ และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ พูนพิศ  อมาตยกุล
อาจารย์ศิริ  วิชเวช

            ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์)พุทธศักราช 2551 เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2475 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เริ่มเรียนดนตรีไทยทั้งทางร้องและทางเครื่องกับบิดา จนสามารถร้องเพลงและบรรเลงเพลงได้เป็นอย่างดี เช่น เพลงตับพรหมมาศ ตับนางลอย และเพลงอื่นๆ อีกหลายเพลง ทางเครื่องเรียนปี่พาทย์และเครื่องสาย  ต่อมาได้เรียนขับร้องและขับเสภากับครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์  ที่บ้านบางลำพู เรียนขยับกรับ ขับเสภาและการแสดงเสภารำและเสภาตลก  จนทั้งได้รับมอบกรับคู่มือขับคำหวาน(เจิม มาคมาลัย) จากครูเจือ  นาคมาลัย  หลานลุงของหมื่นขับคำหวาน เรียนเครื่องสายเพิ่มเติมจากครูลาภ  มณีลดา  และเรียนทางร้องเพลงทยอยเดี่ยวสายท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) กับครูจันทนา  พิจิตรคุรุการ

            อาจารย์ศิริ  วิชเวช  เริ่มรับราชการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นอาจารย์พิเศษสอนขับร้องและดนตรีไทยให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาขยับกรับขับเสภา ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยที่โรงพยาบาลสงฆ์ และได้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย (การขยับกรับขับเสภา)เมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยที่โรงพยาบาลสงฆ์ 

            ปัจจุบัน อาจารย์ศิริ  วิชเวช ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่การขับเสภา และเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากรขับร้องเพลงไทยให้กับสถาบันการศึกษาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา และเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

พูนพิศ อมาตยกุล หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล  เจริญเติบโตอยู่ในวัง และเป็นมหาดเล็กของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์และเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไทยมาจากในวัง

เริ่มเรียนดนตรีไทยกับนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เรียนขับร้องจากครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต และครูสุรางค์ ดุริยพันธ์ มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยและประพันธ์บทร้องเพลงไทย เป็นนักจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์ที่สนใจการเก็บรักษาผลงานที่ออกอากาศ รวบรวมลงงานและรักษาไว้ในห้องสมุดดนตรีเป็นจำนวนมากกว่า 1.600 รายการ ต้นฉบับรายการวิทยุเหล่านี้ยังรักษาไว้เพื่อการอ้างอิง ในห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และที่หน่วยโสตทัศน์ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ยังเป็นนักเขียนสารคดีเกี่ยวกับดนตรี และมีบทความเก็บไว้เพื่ออ้างอิงได้ มากกว่า 900 เรื่อง เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา (Musicologist) สอนวิชาดนตรีวิทยาควบคู่กับวิชาแพทยศาสตร์ตลอดเวลากว่า 30 ปี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์สาขาดนตรีเป็นคนที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพุทธศักราช 2540 เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม อาทิ สยามสังคีต ลำนำสยาม หนังสือรวมประวัติสตรีนักร้องเพลงไทยและนักระนาดเอกของไทย รายการวิทยุที่ผลิตแล้ว ยังเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดดนตรี อาทิ รายการพบครูดนตรีไทย สยามสังคีต เพลงไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล สังคีตภิรมย์ เพลงไทยสากลจากอดีต ฯลฯ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

            ปัจจุบันจะพบว่าศาสตร์ทางด้านนี้ มีผู้รู้และผู้ปฏิบัติได้น้อยมาก  ถ้าครูอาจารย์ทั้งหลายไม่ช่วยกันเผยแพร่ อาจศูนย์หายไปในที่สุด  ทั้งๆที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ล้ำค่ามาก  สมาคมครูดนตรีฯจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาร่วมศึกษา และฝึกปฏิบัติขับเสภาและขยับกรับ เพื่อจะได้นำความรู้ทั้งหลายไปจุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจ ฝึกปฏิบัติขับเสภาและขยับกรับ อันนำไปสู่การรักษา สืบทอดศิลปะด้านนี้ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

            1.2 เนื่องจากยังมีอาจารย์ดนตรี-นาฏศิลป์ถามมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ การอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนที่สมาคมครูดนตรีฯ จัดร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น สมาคมครูดนตรีฯจึงขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบดังนี้

            ตั้งแต่ปี 2555-2560 สมาคมครูดนตรีฯ ได้เสนอโครงการจัดอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนแก่ครูดนตรีของไทย ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นด้วยและให้การสนับสนุน โดยให้งบประมาณจัดอบรมในแต่ละปีรวม 5 ปี  แต่เนื่องจากในระยะนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนไป โดยรัฐบาลหันมาเน้นเรื่องวัฒนธรรมไทย ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงขอให้สมาคมครูดนตรีฯ จัดเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด ซึ่งสมาคมครูดนตรีฯจึงได้จัดโครงการ “เยาวชนดนตรีไทย” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ทั้งนี้สมาคมครูดนตรีฯต้องขอประทานโทษท่านสมาชิกที่คอยการจัดการอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน  เนื่องจากสมาคมครูดนตรีฯไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดได้เอง  ดังนั้นในช่วงนี้จึงต้องของดการอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสมาคมครูดนตรีฯจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ และขอประทานโทษที่ไม่สามารถจัดการอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนตอบสนองความต้องการของท่านได้

            1.3 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ได้จัดโครงการทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ผลปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจและมาร่วมทดสอบเป็นจำนวนมาก กรรมการสอบได้แก่ อาจารย์ชยุดี  วสวานนท์ และ รศ.อรวรรณ  บรรจงศิลป  มือขิมฝีมือระดับประเทศ อาจารย์สุรพล  จันทราปัตย์  มือขิมแห่งสถาบันดนตรี-นาฏศิลป์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

            การสอบครั้งที่ 1 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-6

            การสอบครั้งที่ 2 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-7 โดยจะสอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

            การสอบครั้งที่ 3 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-8 โดยจะสอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

            การสอบครั้งที่ 4 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-9 โดยจะสอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

            จึงเรียนมาเพื่อท่านที่จะทดสอบ เตรียมฝึกซ้อมเพลงตามเกณฑ์การสอบ ซึ่งดูได้จาก Facebook และ Website ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

2. เรื่องขอขอบคุณ

            2.1 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังมากมาย  ผู้เข้าฟังได้รับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ทั้งวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ความรู้เรื่องดนตรีสมัยต่างๆ และวิธีการนำเสนอทางดนตรี เพื่อนำไปสู่การวิจัยสร้างสรรค์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สมาคมครูดนตรีฯต้องขอขอบคุณอีกครั้ง และหวังว่าอาจารย์คงให้เกียรติมาร่วมกับเราอีกในโอกาสต่อไป

 

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

            เดือน พฤษภาคม  2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                        1. คุณจิราพัชร   เลิศศิวาพร                              2. นายอนันต์  ศรีวรรณพิมพ์

                        3. นายวัชระ  เปียกบุตร                                    4. นายอัครวัฒน์  เชื่อมกลาง                             

                        5. คุณอลิสา  วัชรประภาพงศ์                             6. คุณศตวรรษ  ตันติเวชกุล

                        7. น.ส.นัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์                           8. น.ส.ฉัตรวลี  ทองคำ

                        9. นายเฉลิมพล   โลหะมาตย์                              10. นายเจตพินิฐ   สังข์วิจิตร

                        11. นายศรินทร์   จินตนเสรี                               12. นายพิเชฎฐ  ศุขแพทย์

                        13. นายฆ้อง   มงคล                                         14. นายวศิน  ล่ำสัน

                        15. น.ส.บุษบา  น้ำค้าง                                       16. นายสุระศักดิ์   อุตสาห์

                        17. ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์                                      18. นายอรรคพงศ์  ภูลายยาว

                        19. ดร.ศิษฎ์  เกษจำรัส                                      20. นายวีระพงษ์   ชุมพล

                        21. นายชลวิทย์  บุญจันทร์                                 22. นายกิตติศักดิ์  พรมทองคำ

                        23. น.ส.จุฬาลักษณ์  สารศรี                                24. น.ส.จิระนันท์   โตสิน

                        25 .นายภาสกร   ภู่ประภา                                 26. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน

                        27. นายประจวบ  บูรณ์เจริญ                               28. นายมนัส  หนองสี

                        29. นายชาญณรงค์   ภูทนนท์นอก                        30. นายพงษ์จักร   ยามสุข

                        31. นายณัฐพงศ์  กาญจนเรืองรัตน์                        32. พลตรีหญิงมาลี  เทียมหงษ์

                        33. น.ส.ธวัลบุลวัชร  บัวยา                                 34. นายสมชาย  สอาดนัก

                        35. นายธนชัย   พงษ์นาค                                  36. นายเอกวัฒน์  บุญศรี

                        37. นายจารึก  ฐานธรรม                                     38. นายศุภัสล์  เทียนธาดา

                        39. นายอภิรมย์   ดอกเดื่อ                                 40. นายทรงศักดิ์  งามศรี

                        41. นายสุรชัย  บุญยงค์                                     42. นายอรรถพร  สมจิตต์

                        43. รศ.ดร.สุชาติ  แสงทอง                                 44. นายนิธิฤทธิ์  กั้นเขตต์

                        45. น.ส.จีรภัทร์   สุกางโฮง                               46. น.ส.นวลเพ็ญ  พูวิบูลย์

                        47. ผศ.ดร.ปราโมทย์  ด่านประดิษฐ์                      48. นายบุรศักดิ์   เจริญพีระภมร

                        49. นายสุรสีห์  ชานกสกุล                                 50. คุณนันธิดา  จันทรางสุ

                        51. นายสฤษดิ์เดช   ฮุนตระกูล                           52. น.ส.ปนัดดา   แช่มพูลศิลป

                        53. นายพรเทพ  สงสกุล                                   54. นายพุฒินันท์  เขตเจริญ

                        55. นายบพัชร  เศาหิน                                     56. นางบุษยากร   สมบูรณ์สิน

                        57. นายวรากร  สีโย

            สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและมาร่วมกิจกรรมกับสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) อย่างสม่ำเสมอ  สมาคมครูดนตรีฯหวังว่าจะได้พบท่านสมาชิกอีกเช่นเคยในวันอบรมครูดนตรี วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง “ขยับกรับเสภา” โดยอาจารย์ศิริ  วิชเวช  ศิลปินแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


            1.1 สมาคมครูดนตรีฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “Song writing”     ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.   ณ คณะดุริยางคศาสตร์      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่  อาจารย์วีรณัฐ  ทิพยมณฑล(แจ๊ป)     อาจารย์ประภพ  ชมถาวร(กอล์ฟ) และ อาจารย์ปิยะวิทย์  ขันธศิริ(แชมป์)

                

“แจ๊ป เดอะริชแมนทอย”


            คุณแจ๊ป หรือ วีรณัฐ  ทิพยมณฑล ผู้ก่อตั้งวงดนตรี “The Rich Man’s Toy” หรือ “TRMT” ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ดังมากที่สุดวงหนึ่งของไทยตลอดระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา คำว่า The Rich Man Toy มาจากฉายาของรถโฟล์กเต่าซึ่งเรียกว่า “Volkwagen isn’t a car, it’s a rich man’s toy” ซึ่งหมายถึง รถโฟล์กเป็นของเล่นของคนมีเงิน

            คุณแจ๊ป จบสาขาธุรกิจดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทางดนตรี  โดยเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนอัสสัมชัน เริ่มต้นจากกีตาร์โปร่ง ต่อมาศึกษากีตาร์ไฟฟ้าและศึกษาค้นคว้าดนตรีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

            คุณแจ๊ป อยู่กับสิ่งแวดล้อมทางดนตรีมาตลอดตั้งแต่เด็กๆ โดยคุณพ่อคุณแม่เปิดเพลงในรถเวลารับ-ส่งตอนไปโรงเรียน และเนื่องจากคุณพ่อเล่นกีตาร์ได้จึงช่วยสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นจากนั้นคุณแจ๊ปก็ศึกษาต่อเอง โดยเล่นเพลงของนักดนตรีค่ายต่างๆ ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ ทั้งของไทยและต่างประเทศทำให้ได้ประสบการณ์ทางดนตรีอย่างกว้างขวาง และด้วยความที่เป็นผู้มีพรสวรรค์ทางดนตรีอยู่ในตัว  ทำให้สามารถนำ Style เพลงของยุคต่างๆ มาผสมผสานและแต่งใหม่เกิดเป็นแนวเพลงที่แปลกออกไป ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น เพลง สาวรำวง ดาวเด่น สะดุดรัก ม้าป่า กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม อ๊อด อ๊อด เป็นต้น  เอกลักษณ์เด่นของวง คือ เสียงดนตรีและขับร้องในทำนองออกเสียงเหน่อยียวน

            ขณะนี้เรื่องราวของคุณแจ๊ปจะได้รับการถ่ายทอดบอกเล่าในหนังใหญ่ เรื่อง “Deadstock” หรือ “รัก ปี ลึก” ที่ชวนเราให้นึกถึงสิ่งงามๆ ของสิ่งเก่าๆ ในคืนวันอันเก่าก่อน

  

“อาจารย์กอล์ฟ Superbaker”


            อาจารย์กอล์ฟ หรือ ประภพ  ชมถาวร ผู้ก่อตั้งวงป๊อป Superbaker วงป๊อปอบอุ่นละมุนจากเตาย่าง และ วงร็อก Starfish วงร็อกเดือดนาม เป็นนักแต่งเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น บ้านของหัวใจ เขิน  ความรัก  นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการแต่งเพลงที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

            อาจารย์กอล์ฟ จบคณะนิเทศศาสตร์ แต่สนใจทางด้านภาษา สามารถแต่งกลอนและเขียนเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างดี ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมเริ่มเล่นกีตาร์และแกะเพลงกับเพื่อนๆเล่นกีตาร์ หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทำงานด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งในช่วงที่ทำงานก็เริ่มเขียนเพลงให้ค่าย Ursa Major ต่อมาย้ายไปประจำที่ค่าย Ursa Inter จากนั้นเขียนเพลงให้ Sony Music และเสนอเพลงของตัวเอง ทำให้เป็นที่รู้จักและมีผู้ว่าจ้างเขียนเพลงตลอดมา

            ประมาณอายุ 26 ปี เริ่มเป็นนักเขียนเพลงแบบมืออาชีพที่ Smallroom ต่อมาได้เป็นผู้ดูแลเนื้อเพลงของ Samallroom ซึ่งอาจารย์กอล์ฟให้ข้อคิดว่า การเขียนเนื้อเพลงที่ดีต้องมีประสบการณ์ผ่านการมองโลก ผ่านการลองผิดลองถูก และสรุปความคิดให้ดีก่อนจึงจะสื่อสารออกมา เนื้อเพลงต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ชัดเจน เพลงที่อาจารย์กอล์ฟภูมิใจมาก คือ เพลง ความรัก เพราะเนื้อหาของเพลงครอบคลุมความรักในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นเพลงที่กินใจและซาบซึ้งมาก สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์กอล์ฟพูด คือ แม้อาชีพนักแต่งเพลงยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ  แต่ก็เพื่อเคลียร์ภารกิจในชีวิตเราไปอีกอย่างหนึ่ง
            อาจารย์แชมป์ เป็นนักไวโอลินดนตรีแจ๊ส  ซึ่งจะมาแสดงร่วมกับคุณแจ๊ปและคุณกอล์ฟ


            อาจารย์แจ๊ป และอาจารย์กอล์ฟ เป็นนักแต่งเพลง นักร้อง และนักเขียน เนื้อเพลงที่มีชื่อเสียงมากในวงการดนตรี Pop ของเมืองไทย  ทั้ง 2 ท่าน จะมาอธิบายเทคนิคการหาแรงบันดาลใจในการเขียนเพลง  อธิบายวิธีการนำเรื่องจากเรียงความมาเขียนเข้าโครงสร้างเพลงร่วมสมัย verse pre hook และกล่าวถึงการนำเนื้อเพลงมาใส่ทำนอง  ท่านที่สนใจโปรดอย่าพลาด  เพื่อจะได้รับความรู้จากนักแต่งเพลงทั้ง 2 ท่าน และเกิดแนวคิดในการแต่งเพลงต่อไป
            1.2 เนื่องจากการทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” จะมีการสอบครั้งที่ 2 ระดับ 1-7   วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงเรียนมาเพื่อท่านที่ต้องการทดสอบโปรดดูเพลงสอบตามเกณฑ์ที่แจ้งไว้ใน Facebook และ Website ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

2. เรื่องขอขอบคุณ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณอาจารย์ศิริ วิชเวช  ศิลปินแห่งชาติ และศาสตาจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง “ขยับกรับเสภา” ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก  แสดงว่าวัฒนธรรมทางดนตรีไทยยังคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่านที่มาให้ความรู้ทั้งประวัติขยับกรับเสภา พร้อมทั้งภาคปฏิบัติ ซึ่งท่านสมาชิกได้ฝึกปฏิบัติ “กรับ” กันอย่างตั้งอกตั้งใจ  สมาคมครูดนตรีฯหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านท่านสมาชิกทั้งหลาย  นำไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยกันรักษาสมบัติของชาติสืบไป
3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

            เดือน มิถุนายน  2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                        1. นายรัชตะ  คุวพัฒนกุล                                        2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ

                        3. นายกำธร   อ้นชนะ                                            4. นายณัฎฐ์พัชร์  สนธิธรรม

                        5. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์                                    6. นายตะวัน   โตเอี่ยม

                        7. น.ส.นัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์                                8. น.ส.ฉัตรวลี  ทองคำ

                        9. นายปิติณัช  สายใยทอง                                      10. นางยสพรรณ  พันธะศรี

                        11. น.ส.อุษมา  ชนะโชติ                                         12. นางสุนีย์  ฟักวงศ์

                        13. น.ส.วันดี  พุทธคุณรักษา                                    14. น.ส.วาสนา  สาระจันทร์

                        15. น.ส.รุ่งรัศมี   โกศล                                           16. นายนิติกรณ์  ตั้งหลัก

                        17. น.ส.มโนมาศ  ไกรเพิ่ม                                      18. นางวรวรรณ  เหวียนระวี

                        19. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง                                         20. น.ส.ประเสริฐศรี  ชื่นพลี

                        21. นายคมกฤช  ทองนพคุณ                                   22. นายลองฤทธิ์  ปูพบุญ

                        23. นายภาณุมาส  ชุ่มชื่น                                       24. นางสุรางค์  แสงนัย

                        25. ว่าที่ ร.ต.หญิงจักรวิดา  เหล็กนิ่ม                          26. นายปกป้อง  ขำประเสริฐ

                        27. นายนเรศ  ทองอินทร์                                        28. นายนิยม  สุขสกิจ

                        29. น.ส.ศุภรัสมิ์  ทองทา                                         30. นายวุฒิพงษ์  สีสุก

                        31. น.ส.นรารัตน์  เดละ                                           32. นายอภิเชษฐ์  เทศเล็ก

                        33. นายจำลอง  ดอกชะเอม                                     34. น.ส.อภิญญา  ฉิมบุญอยู่

                        35. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง                                          36. นายวริศ  อัศวะไพฑูรย์

                        37. นางอรรถยา  ชายหอมรส                                   38. น.ส.ปรวิศา  นามวงษ์

                        39. ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์  ทองพูล                                  40. ว่าที่ ร.ต.นิตินันท์  ธนธรณ์นรรัตน์

                        41. นายสุพจน์  สมพงษ์                                          42. นายธนิตกร  บุญจอม
            สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมอบรมกับสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) และขอความกรุณาท่านสมาชิกโปรดแนะนำสมาคมครูดนตรีฯให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ของท่านที่เป็นครูดนตรีหรือผู้สนใจดนตรีทั้งหลายให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางดนตรีกับสมาคมฯ เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพครูดนตรีให้ก้าวหน้าต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ อดีตอาจารย์ประจำ  สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันอาจารย์ แขนวงวิชาดนตรีศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาจารย์จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ – วิชาโทดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมการดนตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์  มีผลงานมากมายทางด้านดนตรีศึกษา งานวิจัย ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรี ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาดนตรี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวตน(self) ตามแนวคิดจุดมุ่งหมายการศึกษาของมาซาโน้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านและร้องโน้ตของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  การเปรียบเทียบการสร้างความพร้อมของเยาวชนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรดนตรีศึกษา พื้นฐานทั่วไปของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ชุดการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังแปลและเรียบเรียงตำราด้านดนตรีศึกษาต่างๆ เช่น ทักษะการคิดเป็นทางดนตรี แปลและเรียบเรียงจาก Dimension of Musical Thinking การเรียนแบบร่วมมือกันในวิชาดนตรี แปลและเรียบเรียงจาก Cooperative Learning in ของสมาคมครูดนตรี แห่งสหรัฐอเมริกา. MENC: The National Association for Music Educational และหนังสือที่ท่านจะได้เห็นเร็วๆนี้ ได้แก่  การสอนการฟังดนตรีในวิชาดนตรีศึกษา และการสอนทักษะความคิดสร้างสรรค์ในวิชาดนตรีศึกษา

สำหรับเนื้อหาที่อาจารย์ศักดิ์ชัยจะพูดในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่

กระบวนทัศน์การสอนความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 นิยามความหมายอดีต-ปัจจุบัน
หลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผล เพื่อกระบวนการ(Process)สำคัญเท่ากับผลลัพท์(Produets)
วิธีสอน การประเมินผลและความคิดสร้างสรรค์จากหลักสูตรต่างประเทศ
การแต่งเพลงเด็ก
การฝึกปฏิบัติ music improvisation และสร้างสรรค์เกี่ยวกับ rhythmic pattern, theme and variation,body percussion และอื่นๆ
จากความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีศึกษาของอาจารย์ศักดิ์ชัย ซึ่งสอนเป็นเวลายาวนาน  สมาคมครูดนตรีฯ เชื่อว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างดียิ่งเกี่ยวกับดนตรีศึกษา รู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรี  ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการนำไปใช้กับผู้เรียน สมาคมครูดนตรีฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
1.2 สำหรับกิจกรรมทางดนตรีที่สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)จะจัดต่อไป คือ

1) การทดสอบ “ขิม” ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ 1-7 ซึ่งจะจัดสอบ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

2) การทดสอบทฤษฎีดนตรีสากลระดับ 1-5 และการทดสอบไวโอลินภาคปฏิบัติระดับ 1-3 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

3) การแสดงดนตรีไทยและดนตรีคลาสลิค ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) และวง oms วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านที่สนใจรับชมและรับฟังได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย


2. เรื่องขอขอบคุณ

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณอาจารย์วีรณัฐ ทิพยมณฑล(แจ๊ป) อาจารย์ประภพ ชมถาวร(กอล์ฟ) และอาจารย์ปิยะวิทย์  ขันธศิริ(แชมป์) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง “Song Writing” แก่สมาคมครูดนตรีฯ ปรากฏว่าหลังจากสมาชิกทั้งหลายได้รับฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจ สามารถแต่งเพลงออกมาได้อย่างมากมาย  ทั้งนี้ ต้องขอบคุณอาจารย์แจ๊ปและอาจารย์กอล์ฟ ที่มาให้แนวทางและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองแก่บรรดาท่านสมาชิกทั้งหลาย  สมาคมฯหวังว่าคงมีโอกาสได้พบกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่านอีกในโอกาสต่อไป


3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

เดือน กรกฎาคม  2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนันต์ทัศน์   มุขยวัฒน์                          2. น.ส.ณัฐกาญจน์  แก้วสุวรรณ

3. อาจารย์สุภนัย   สายสุด                              4. นายปิติเกียรติ   จันทรจตุรภัทร

5. คุณบวรภัค   รุจิเวชนันท์                              6. นายนนท์ธวัช   เชี่ยวพิมลพร

7. นายรัญชนะ   ตันติธรรมมาวงศ์                      8. นายรังสรรค์  ป่าตุ้ม

9. นายพงศธร   โพธิแก้ว                               10. อาจารย์ธีรวัฒน์   วีระวิทยานันต์

11. อาจารย์พิริยาภรณ์  เลขธรากร                   12. อาจารย์ ดร.วิชญ์  บุญรอด

13. อาจารย์วรชาติ  กิจเรณู                            14. นายกิตติทัต  อินทรสุข

15. คุณอนุสรณ์   ชูธรรมาวงศ์                         16. คุณชรภิญโญ  ชูธรรมาวงศ์

17. นายบุญสนอง   เภาคำ                             18. ผศ.วันดี  เภาคำ

19. อาจารย์พนัส   ชูอรุณ                              20. คุณณัฐพล   อ่วมอิ่ม

21. คุณปัญญา  ประดิษฐธรรม                        22. นายศตผัน  ปริปุณณะ

23. น.ส.ธัญธนา   ชัยวิรัตน์
สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ สมาคมครูดนตรีฯ หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากการมาร่วมอบรมครูดนตรีและสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมครั้งนี้เป็นเรื่องของครูอาจารย์ดนตรีในโรงเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยตรง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าฟังและฝึกปฏิบัติเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา” วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ขอแสดงความนับถือ


(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)
นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

            1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “ขับร้องประสานเสียง” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากร ได้แก่ อาจารย์วณี  ลัดดากลม อาจารย์สุกิจ  ลัดดากลม และอาจารย์มัฎฐสุธา  ตันตาศนี

 

                                                     
        
            อาจารย์วณี  ลัดดากลม  จบปริญญาโททางดนตรีศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตร์สากล  วิชาเอกขับร้องสากล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  จบระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงทางสาขาคีตศิลป์สากล จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากร  นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับทุนไปอบรมการขับร้องประสานเสียงที่ College of Music, University of the Philippines  อาจารย์วณีมีผลงานมากมาย เช่น เขียนแบบเรียนขับร้องสากลให้กระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจแบบเรียนขับร้องสากล เป็นวิทยากรอบรมการขับร้องสากลและร้องประสานเสียงให้ครูดนตรีทั่วประเทศ  ทั้งสพฐ. สปช. และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกรรมการตัดสินประกวดขับร้องประสานเสียงให้กระทรวงวัฒนธรรม  ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษสอนวิชาขับร้องสากลและประสานเสียงที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นอกจากนี้อาจารย์ยังสอนเปียโนสำหรับเด็ก  ขับร้องสากล  ขับร้องประสานเสียงให้โครงการดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

            อาจารย์วณี  ลัดดากลม อดีตอาจารย์ขับร้องสากลวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร มีประสบการณ์การสอนขับร้องประสานเสียงเป็นเวลามากกว่า 40 ปี สอนทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จากประสบการณ์ทำให้อาจารย์วณี มีเทคนิคการสอนมากมาย สำหรับผู้เรียนกลุ่มต่างๆและมีเพลงที่น่าสนใจ ซึ่งท่านผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้สอนเด็กในระดับต่างๆ ได้อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

 

            1.2 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบขิมระดับ 1-7 วันที่ 3 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ท่านที่มีความประสงค์จะสอบขิมระดับ 1-7 โปรดสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์ อีเมล :  prapansakp@hotmail.com และโปรดตรวจสอบโน้ตขิมทางกลางได้จาก Facebook หรือ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

            1.3 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) จัดสอบทฤษฎีดนตรีสากลและภาคปฏิบัติไวโอลิน โปรดติดตามจาก Facebook สมาคมครูดนตรีฯ

            1.4 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีโครงการประกวดดนตรีและรับสมัครนักไวโอลิน เพื่อจัดทำวงออร์เคสตร้าของสมาคมครูดนตรีฯ โปรดติดตาม Facebook สมาคมครูดนตรีฯ ได้ในเร็วๆนี้

            1.5 ขอเชิญสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)และผู้สนใจทุกท่าน รับชมและรับฟังการบรรเลงดนตรีและขับร้องจากวงดนตรีไทยและวงออร์เคสตร้าของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ วง OMS  ซึ่งมีทั้งเพลงไทย เพลงคลาสลิค และเพลงไทยสากล ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 18.00 น. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

2. เรื่องขอขอบคุณ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์ กรรมการสมาคมฯและอาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา” แก่สมาคมครูดนตรีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 มีผู้สนใจผลงานของอาจารย์มากและขอให้อาจารย์จัดทำหนังสือเผยแพร่ ซึ่งสมาคมครูดนตรีฯจะพิจารณาและแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

            เดือน สิงหาคม  2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                        1. นายสิทธิโชค  กบิลพัตร                                       2. นายอาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง

                        3. น.ส.ศิรินภา  สกุลโชติ                                         4. นายกฤษณะพงศ์  กำลังเอก

                        5. คุณชญานิศ โนมะยา ฟลอส์ซี                               6. อาจารย์ชาลินี  สุริยนเปล่งแสง

                        7. นายคุณานนต์  ฉิมพิทักษ์                                    8. นายศุภชัย  ศรีนวล                   

                        9. นายอนุ  สุทธิประภา                                          10. อาจารย์อัญชนา  สุตมาตร                                               

            สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมและผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯทุกท่านและหวังว่า  วันศุกร์ที่ 7 กันยายนนี้ เราคงได้พบกันเช่นเคยในการอบรมเรื่อง “ขับร้องประสานเสียง” โดยอาจารย์วณี  ลัดดากลม อาจารย์สุกิจ  ลัดดากลม และอาจารย์มัฎฐสุธา  ตันตาศนี

 

ขอแสดงความนับถือ
 
 
(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)
นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)


เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)


1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

            1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “งานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง

           

            รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  คณบดี คณะดุริยางคศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก Kent State University, Ohio, USA. (Major : Musicology/Ethnomusicology, Minor : Theory and Composition) ในปี พ.ศ. 2543 ระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา วิชาเอกปรัชญาการศึกษา วิชาโทการศึกษาเปรียบเทียบ ในปีพ.ศ.2533 และระดับปริญญาตรี จากวศ.ประสานมิตร สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ.2514

          มีผลงานทางวิชาการ ทั้งงานวิจัย ตำราและผลงานประพันธ์เพลง เป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นจำนวนมาก ด้านตำรา อาทิเช่น ตำราประวัติการดนตรีไทย ตำราศิลปศึกษา : ดนตรี  ตำราดนตรีไทยประกอบเสียง  ตำราดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านในประเทศไทย  ตำราการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน  ตำราดนตรีในวิถีชีวิตไทย  ตำราดนตรีโลก ชุดที่ 1 จีน เกาหลี  ญี่ปุ่น  มองโกเลีย  ตำราดนตรีโลก ชุดที่ 2 พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา  ตำราดนตรีโลก ชุดที่ 3 อินโดนีเนีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมีผลงานประพันธ์เพลง อาทิเช่น โหมโรงสยามดุริยางค์  ตับเจ้าพระยา  ตับระบำนานาชาติ : เวียดนาม  เกาหลี  ญี่ปุ่น  อัฟริกา  และประพันธ์เพลงสำหรับเด็ก เพื่อใช้ในรายการวิทยุโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อจดประสงค์อื่น จำนวนกว่า 200 เพลง

          สำหรับการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ปัญญาจะนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย เกี่ยวกับ

                    - ความหมาย ชนิด ลักษณะของงานสร้างสรรค์

                    - งานสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในเชิงวิชาการ เชิงเอกสาร และเชิงปฏิบัติการ

                    - ลักษณะและกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานวิจัยสร้างสรรค์

                    - รูปแบบและวิธีการทำงานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

                    - การรายงานและนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

          รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง  มีความสามารถหลายด้านทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีเอเชีย ผลงานมีมากมาย ทั้งด้านวิชาการและดนตรี  สมาคมครูดนตรีฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้            1.2 ขณะนี้ การทดสอบมาตรฐาน “ขิม” เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ท่านที่ต้องการทดสอบความสามารถของตนเองในการบรรเลง “ขิม” เชิญสมัครได้ผ่านทาง https://goo.gl/forms/OzBsZo6szFZQ9Kyf1 หรือ Facebook ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์  ทดสอบ “ขิม” วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ท่านที่ต้องการดูโน้ตทางกลาง สามารถดูได้จาก Facebook และ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)            1.3 ขณะนี้สมาคมครูดนตรีฯ เปิดรับสมัคร การทดสอบมาตรฐานทฤษฎีดนตรีสากล ระดับเกรด 1-6  แล้วจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561   สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ E-mail: prapansakp@hotmail.com และสามารถดูได้จาก Facebook และ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

            1.4 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจ ชมการแสดงดนตรีไทยของวงสมาคมฯ และแชมเบอร์ออร์เคสตร้าของวง OMS วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่านจะได้รับฟังเพลงไทย เพลงClassic และเพลงไทยสากลต่างๆ ขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองปีใหม่กับสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ (ฟรี-ไม่มีค่าใช้จ่าย)

          
2. เรื่องขอขอบคุณ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณ  อาจารย์วณี  ลัดดากลม  อาจารย์สุกิจ  ลัดดากลม  และอาจารย์มัฏฐสุธา  ตันตาศนี   ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง “ขับร้องประสานเสียง” แก่สมาคมครูดนตรีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 มีผู้สนใจไปฟังกันอย่างคับคั่ง ทุกท่านได้รับความรู้ ได้เทคนิคการสอนและสนุกสนานมาก สมาคมครูดนตรีฯ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าท่านคงให้เกียรติมาร่วมกับสมาคมฯอีกในโอกาสหน้า

 

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

            เดือน สิงหาคม  2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                        1. นายโกศล  อัยรารัตน์                              2. ครูสุมนตา  มณีรัตนะพร

                        3. นายสุริยะ  บัวศิริ                                    4. นายภาคภูมิ  คงเมือง

                        5. นายธนวรรธน์  สว่างดี                             6. น.ส.ณัฐธยาน์  วงศ์ครุฑอรุณ

                        7. นายสิทธิเดช  บุ้นประสิทธิ์ชัย                    8. นายกิติศักดิ์  ชุณหสุวรรณ

                        9. นายณัฐพล  น้อยเลิศ                              10. นางอ้อมจิตร  กลัดทอง

                        11. นางบุญเสริม  กระจ่างศรี                        12. นายเลอศักดิ์  สุกก่ำ

                        13. น.ส.ธนธรณ์  มะโนใจ                           14. น.ส.ฐิติมา  นิมิตรศิลป์

                        15. นายสถิต  พ้นภัย                                 16. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์

                        17. นายธีรวุฒิ  แก้วมาก                             18. นางมัทนียา  เชื้อบัณฑิต

                        19. น.ส.ศศิธร  ประภาพันธ์                          20. น.ส.วรัญญา  พวงศรี

                        21. นายวรดร  พิณทอง                              22. นางเอกลักษณ์  เล้าเจริญ

                        23. นายปิติธรรม  ธรรมศรี                           24. นายศิวมาศ  สำเนียงล้ำ

                        25. นายสุภโชค  ทับทิมทอง                         26. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ

                        27. นายอภิวัฒน์  พงศ์เศรษฐบุตร                  28. นายนิติกร  ชุ่มยิ้ม

                        29. นายณัฐวุฒิ  คำสีแก้ว                           30. นายดุสิต  โตใจธรรม

                        31. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์                  32. ครูภัสสรา  มีโหมด

                        33. น.ส.จุฑามาส  เสมสวัสดิ์                       34. น.ส.รุจิรัตน์  ธนดลชยากร

                        35. นายชินวัฒน์  ศรีสุวรรณ                         36. นางกฤษณา  อิ่มเจริญ

                        37. ครูวรนันทน์  ทองแกมแก้ว                      38. น.ส.รุ้งรดา  มหาพิรุณ

                        39. นายสมพงษ์  ระติเดช                            40. น.ส.ชนาพร  เหล่าแค

                        41. น.ส.เอมวิภา  เหม็งศรี                           42. น.ส.พลอยชมพู  วิลัยหก

                        43. นายนิรันดร์  คนหลัก    

                                   

            สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆกับสมาคมครูดนตรีฯ หวังว่าคงได้พบกับท่านสมาชิกเช่นเคยในการอบรมครูดนตรี  เรื่อง “งานวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

ขอแสดงความนับถือ
 
 
(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)
นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

            1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการปรับวงดนตรีร่วมสมัยในระดับมัธยมศึกษา” วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ดร.ศุภฤกษ์  วังซ้าย   อาจารย์สมภพ  พึ่งปรีดา  อาจารย์รัฐภูมิ  ช่างเจรจา  อาจารย์อดิศร  ภาโนชิต  อาจารย์เอกคณิจ  โนวฤทธิ์

 
                     
 อ.ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย   อ.สมภพ พี่งปรีดา     อ.รัฐภูมิ ช่างเจรจา  อ.อดิศร  ภาโนชิต  อ.เอกคณิจ  โนวฤทธิ์            อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย จบปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ดนตรีสากล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัดพิษณุโลก ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ฝึกสอนวงดนตรีได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ 3 ปี จากรายการชิงช้าสรรค์ คอนเทสต์ และได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

            อาจารย์สมภพ   พึ่งปรีดา  จบปริญญาโททางด้านดนตรีปฏิบัติที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จบปริญญาตรีทางด้านดนตรีศึกษา  จากคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดุริยางค์ลูกเสือแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศวงบิ๊กแบนด์ เคยเข้าร่วมในงาน 5th Asian Youth Music Workshop และในอดีตยังเป็นสมาชิกของวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่นวง Bangkok Symphony Orchestra อาจารย์สมภพมีความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงซิมโฟนี  วงโยธวาทิต  วง Big Band มีผลงานทางด้านการแสดงคอนเสิร์ตและบันทึกเทป  และโฆษณามากมาย  รวมทั้งเป็น International Presenter ให้กับเครื่องดนตรี Jupiter    ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล

            อาจารย์รัฐภูมิ  ช่างเจรจา  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบึงกาฬ แชมป์วงดนตรีลูกทุ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ แชมป์วงดนตรีร่วมสมัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยเป็นอาจารย์โปรแกรมดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

            อาจารย์อดิศร  ภาโนชิต ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบึงกาฬ  แชมป์วงดนตรีร่วมสมัยรายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แชมป์วงสตริงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายสมัยจนถึงปัจจุบัน

            อาจารย์เอกคณิจ   โนวฤทธิ์  นักดนตรีอาชีพ ตำแหน่งกลองชุด เคยบันทึกเสียงให้ทาง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และบรรเลงแบล็คอัฟให้ศิลปินชื่อดังมากมาย

            จากผลงานของวิทยากรทั้ง 5 ท่าน แสดงถึงประสบการณ์มากมาย  ซึ่งท่านตั้งใจนำมาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิก  เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นสมาคมครูดนตรีฯ จึงใคร่ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้

 
            1.2 การทดสอบมาตรฐาน “ขิม” ระดับ 1-7 ครั้งที่ 2ะปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ท่านที่สนใจโปรดสมัครด่วน  เชิญสมัครได้ผ่านทาง https://goo.gl/forms/OzBsZo6szFZQ9Kyf1 หรือ Facebook ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์  ทดสอบ “ขิม” วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ท่านสามารถดูโน้ตเพลงสอบขิมทางกลาง ดูเกณฑ์การสอบขิมและโครงการสอบขิม ได้ที่ Facebook และ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ลิงค์โครงการทดสอบมาตรฐาน “ขิม”


https://krudontri2018.makewebeasy.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A1

Link โน้ตขิม ดูผ่าน Google drive

https://drive.google.com/drive/folders/1-pYXKEMNrdCcnL9mvcb_PpRpATqRhuUz?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.มนัสรฎาญา วิเศษ(หนุ่ย) E-mail: manasradaya@gmail.comโทร.098-9563551

 
            1.3 การทดสอบมาตรฐานทฤษฎีดนตรีสากล ระดับเกรด 1-6  จะปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ท่านที่สนใจโปรดสมัครด่วน   สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ E-mail: prapansakp@hotmail.com และสามารถดูได้จาก Facebook และ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

https://krudontri2018.makewebeasy.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5

            1.4 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานปี่ใหม่กับสมาคมครูดนตรีฯ  โดยฟังเพลง  ร้องเพลง  รำวง  ด้วยกัน  ชมการแสดงดนตรีไทยของวงสมาคมฯ และแชมเบอร์ออร์เคสตร้าของวง OMS ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ฟรี-ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

            1.5 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า เดือน ธันวาคม และมกราคม ไม่มีการจัดอบรมครูดนตรี การอบรมจะเริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จึงแจ้งทุกท่านเพื่อทราบ

                       

2. เรื่องขอขอบคุณ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณ  รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” แก่สมาคมครูดนตรีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 สมาชิกทุกท่านได้ความรู้และเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางดนตรีและได้ฟังเพลงหลายรูปแบบ  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  สมาคมครูดนตรีฯขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง เป็นอย่างสูง และหวังว่าท่านจะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอีกในโอกาสต่อไป

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

            เดือน ตุลาคม  2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                        1. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ                       2. นายปิยะพงษ์  มณฑลวิทย์

                        3. น.ส.พันทิวา  วาศนาวิน                           4. คุณพัสร์ศิริณ   เกิดพิทักษ์

                        5. นายฐิติกิติ์   ศิริชานนท์                           6. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

                        7. นายดรณ์  รัตนอุบล                                8. นายประดับ   อุ่นภักดิ์

                        9. อาจารย์ญาธิป   ปิ่นจันทร์                                               สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามข่าวและร่วมกิจกรรมต่างๆกับสมาคมครูดนตรีฯ และขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยาย  เรื่อง “เทคนิคและแนวทางการปรับวงดนตรีร่วมสมัยในระดับมัธยมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

            โปรดอย่าลืมมาร่วมสนุกกับสมาคมครูดนตรีฯ ในงานวันปี่ใหม่ ฟังเพลง  ร้องเพลง  รำวง  ด้วยกัน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่าน

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้