การแสดงในโครงการเยาวชนดนตรีไทย

              เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศ  ชาติจะพัฒนาได้ขึ้นกับความรู้ ความสามารถ จริยธรรมคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคมของเยาวชน  ดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม สามารถพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษา ส่งเสริม และสร้างสรรค์ เพื่อให้อยู่คู่กับชาติไทย  ดังนั้นเยาวชนไทยจึงต้องเรียน รู้เข้าใจ และสามารถเล่นดนตรีไทยได้  เพื่อให้รู้ถึงคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย อันอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณจนปัจจุบัน  แม้ว่าขณะนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี   แต่เอกลักษณ์ของไทยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาสืบทอดและดำรงไว้เพื่อความเป็นไทย

              โครงการเยาวชนดนตรีไทย  จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยาวชนไทยได้เรียนรู้ เข้าใจ และแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย เพื่อการรักษาและสืบทอดต่อไป

               สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้การสนับสนุนโครงการเยาวชนดนตรีไทย  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยทางดนตรีอันเป็นสมบัติของชาติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ส่งเสริมกิจการด้านดนตรีไทยให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง


ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

Hightlight

พิธีเปิด

การแสดงพิธีปิด

ภาพนิ่งวันแรก

ภาพนิ่งวันที่สอง

ภาพนิ่งวันที่สาม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้