ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติดนตรี(ออนไลน์) ประจำปี 2564

175 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติดนตรี(ออนไลน์) ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมการทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติดนตรี(ออนไลน์) ประจำปี 2564

ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” มีดังนี้
ระดับเกรด 1
(1) ด.ญ. บุญญาภา สัมฤทธิวณิชชา
(2) ด.ญ.พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง
(3) ด.ญ.อาทิตยาพร ถินขาว
(4) เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผิวรุ่งสุวรรณ
(5) ด.ญ ชญาน์นันท์ จันทร์เพ็ญ
(6) ด.ญ. ณัฐวิภา เอี่ยมอุดมนพคุณ
(7) ด.ญ. ฐิติ์ญาดา ทองทรัพย์ใหญ่
(8) ด.ญ. ขวัญรัตน์ ธานีโต
(9) ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์
(10) ด.ช. จักษณ์วัต ศิริสวัสดิ์
(11) ด.ญ.พนิตพิมพ์ ธานีโต
(12) ด.ญ.พัฒน์ธนสรณ์ ภูมิภักดิ์
(13) ด.ญ.วิรัลพัชร เกียรติโกศลกิจ
(14) ด.ญ.ฌรีญา เจินเป่า ชู
(15) ด.ช.กัณดิศภักดิ์ วัฒนโชติวัฒน์
(16) ด.ช.สหธัญ ใจชื่น
(17) ด.ญ.กัญญาณัฐ กำหยุด
(18) ด.ญ.กัลยรัตน์ กำหยุด

ระดับเกรด 2
(1) ด.ญ.กชพร จรัสทอง
(2) ด.ช.ภูเก็จ ศิริสวัสดิ์
(3) ด.ญ. ชญาน์นันท์ จันทร์เพ็ญ
(4) ด.ญ. ณัฐวิภา เอี่ยมอุดมนพคุณ
(5) เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา มั่นใจเกษตร
(6) เด็กหญิงสรัญญา ชัยลำยา
(7) ด.ญ.ฐิติ์ญาดา ทองทรัพย์ใหญ่
(8) ด.ญ. ปวริศา ภูมิภักดิ์
(9) ด.ญ. ขวัญรัตน์ ธานีโต
(10) ด.ช.จักษณ์วัต ศิริสวัสดิ์
(11) ด.ญ.พัฒน์ธนสรณ์ ภูมิภักดิ์
(12) ด.ญ.พนิตพิมพ์ ธานีโต
(13) ด.ช.สหธัญ ใจชื่น
(14) ด.ญ.วชิรณรรฐ์ ตัสมา
(15) ด.ญ.พรณภัสส์ สมรไกรสรกิจ
(16) ด.ญ.ภัคปภพ ไล้ฉิม
(17) ด.ญ.จิณัฐญาภา เลิศอริยานันท์

ระดับเกรด 3
(1) ด.ญ. วรรษมน เพชรอาวุธ
(2) ด.ญ.ภทพร ตรึกตรอง
(3) ด.ญ.ณัฐวิภา เอี่ยมอุดมนพคุณ
(4) ด.ญ.ปวริศา ภูมิภักดิ์
(5) ด.ญ.ฐิติ์ญาดา ทองทรัพย์ใหญ่

ระดับเกรด 4
(1) ด.ญ. รันดร์รัก เทศทอง
(2) ด.ญ. ปิยนุช ทับทองคำ
(3) ด.ญ. ชนิกานต์ อาจเอี่ยม
(4) ด.ญ.ณัฐวิภา เอี่ยมอุดมนพคุณ
(5) ด.ญ.วรรษมน เพชรอาวุธ
(6) ด.ญ.ปวริศา ภูมิภักดิ์
(7) ด.ญ.ภทพร ตรึกตรอง
(8) ด.ช.ภูเก็จ ศิริสวัสดิ์
(9) ด.ญ.ฐิติ์ญาดา ทองทรัพย์ใหญ่
(10) ด.ญ.ขวัญรัตน์ ธานีโต
(11) ด.ญ.พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ
(12) ด.ญ.ปาณิสรา ใจชื่น
(13) ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข
(14) น.ส.กนกวรรณ บุญปกครอง
(15) ด.ญ.อาณัญชา ศรีชื่น

ระดับเกรด 5
(1) ด.ญ.ปิยนุช ทับทองคำ
(2) ด.ญ.ชนิกานต์ อาจเอี่ยม
(3) ด.ญ.รันดร์รัก เทศทอง
(4) น.ส.กุลลดา คงฉันท์มิตรกุล

ระดับเกรด 6
(1) น.ส.ศิรภัสร์ อึ่งป่อง
(2) ด.ญ.จิณณรัตน์ พลอยสำลี

ระดับเกรด 8
(1) นางสาวณัชชา ขันติธรรมากร

ระดับเกรด 9
(1) ด.ญ. จรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา

ภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ซอด้วง - ซออู้” มีดังนี้
“ซอด้วง”
ระดับเกรด 2
(1) ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ เอื้ออมรรัตน์
(2) ด.ญ.จิณณรัตน์ พลอยสำลี

ระดับเกรด 4
(1) เด็กหญิงธิติรัตน์ เสนเรือง
(2) ด.ญ. ปัณฑารีย์ นิกูลกาญจน์
(3) ด.ญ.จรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา

ระดับเกรด 5
(1) ด.ญ.สรารัตน์ ไชยวงศ์
(2) ด.ญ.จรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา

“ซออู้”
ระดับเกรด 1
(1) ด.ญ.จิณณรัตน์ พลอยสำลี

ระดับเกรด 4
(1) นางสาวปาณิสรา ปิ่นทอง

ระดับเกรด 5
(1) ด.ญ.สรารัตน์ ไชยวงศ์ เกรด 5

ภาคปฏิบัติดนตรีสากล “ไวโอลิน” มีดังนี้
ระดับเกรด 1
(1) ด.ญ.ณิชา ผจญจิตต์
(2) ด.ญ.พิชามญชุ์ ชูชัยสุวรรณศรี
(3) ด.ช. ณัฐเศรษฐ์ เสือโต
(4) นางสาว ณัฐธีรยา นิลนพ
(5) ด.ช. ปัณณธร ด่านไพศาลอารยกุล
(6) ด.ญ. ศิริญาพร เพียงประสิทธิ์พร
(7) ด.ญ.อุรชา ตุลาผล
(8) ด.ญ. ณกัญญา อนุรัตน์
(9) ด.ญ.วิรัลพัชร เกียรติโกศลกิจ
(10) ด.ญ.ชญาภา การพงษ์
(11) ด.ญ.ไมโก่ะ ยามาชิตะ
(12) ด.ช.พิชญนัทธ์ คำฤทธิ์

ระดับเกรด 2
(1) ด.ญ.พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง

ระดับเกรด 3
(1) ด.ญ. อภิชดา พิทยาพิบูลพงศ์
(2) ด.ช. อภิชากร สนิทรัมย์
(3) เด็กชาย กานตวิชญ์ ศุกระกาญจน์
(4) นางสาว ณัชชา แซ่ลิ่ม

ระดับเกรด 5
(1) ด.ญ. อนันตญา แสงวิโรจนพัฒน์
(2) น.ส.เจนัว สุขพิทักษ์
(3) ด.ญ. นลิน มุกดาทอง

* ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบปฎิบัติเครื่องดนตรีทั้งหมด วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้ว หากไม่มีรายชื่อข้างต้น กรุณาติดต่อ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระยะนี้ยังไม่ปลอดภัยต่อการทำกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีตามปรกติ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) จึงจะปรับเปลี่ยนการสอบในปีนี้ให้เป็นวิธีการสอบแบบออนไลน์ทุกประเภทเครื่องดนตรี โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ให้ผู้สมัครสอบ ได้บันทึกวิดีโอและอัพโหลดไปที่ แอพพลิเคชั่น YouTube โดยบันทึกให้เห็นท่าทางการบรรเลงอย่างชัดเจน และเสียงดนตรีดังชัดเจน ไม่มีการตัดต่อ หรือ ใช้เอฟเฟคช่วยเรื่องเสียงดนตรี
(2) วิธีการบันทึก
(2.1) ผู้สมัครสอบดนตรีไทย ให้กล่าวแนะนำชื่อ นามสกุล ระดับเกรดที่สอบ และชื่อบทเพลงที่บรรเลง และบรรเลงบทเพลง ทั้งเพลงบังคับ และเพลงเลือก ดังนี้
ระดับเกรด 1 - 6 เลือกเพลงบังคับ 1 เพลง เพลงเลือก 1 เพลง
ระดับเกรด 7 - 8 เลือกเพลงบังคับ 1 เพลง เพลงเลือก 1 เพลง และเพลงเดี่ยว 1 เพลง
ระดับเกรด 9 ให้เลือกจากเพลงบังคับ 1 เพลง และ เพลงเดี่ยว 2 เพลง
การบรรเลงทุกเพลงและทุกระดับไม่ต้องกลับต้น
โดยบันทึกติดต่อกันเพลงคลิปเดียวเท่านั้น ผู้สอบสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะในการบันทึก หรือ ไม่ใช้ก็ได้
(2.2) ผู้สมัครสอบไวโอลิน ให้กล่าวแนะนำชื่อ นามสกุล ระดับเกรดที่สอบ และบรรเลงบันไดเสียงโดยเลือกมา 2 บันไดเสียง และบรรเลงบทเพลงทดสอบ 3 เพลง จากเพลงที่กำหนด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เพลง สามารถดูโน้ตขณะสอบได้ ผู้สอบสามารถใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการบันทึก หรือ ไม่ใช้ก็ได้
(3) ผู้สมัครเข้าไปกรอกรายละเอียด และส่ง Link เพื่อเข้าชมวิดีโอในแอพพลิเคชั่น YouTube ได้ทาง Google form ต่อไปนี้ https://forms.gle/7tbBsEzAbPrYXu9p9 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
(4) คณะกรรมการจะตัดสินผลการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งผู้สมัครสอบไม่ต้องเข้าร่วมในวันดังกล่าว
(5) ประกาศผลคะแนนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง Facebook สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) https://bit.ly/3zxKu3k และเว็บไซด์ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) https://www.krudontrithailand.com/ และติดตามนัดหมายเพื่อการรับมอบประกาศนียบัตรต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com