โครงการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีสากล "ไวโอลิน" ระดับเกรด 1-5 ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

1140 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีสากล "ไวโอลิน" ระดับเกรด 1-5  ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

สนใจสมัครได้ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้นครับ
รับสมัครถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ครับ
เนื่องจากในการสอบครั้งนี้เป็นโครงการนำร่อง จึงอนุโลมให้ผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องมีผู้เล่นเปียโนประกอบ (accompaniment) ในทุกระดับครับ
Update 8 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อผู้สมัครโครงการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีสากล "ไวโอลิน" ระดับเกรด 1-5
(1) จ่าอากาศเอกหญิง อาภัสรา เบญจมาลา เกรด 5
(2) ด.ญ.ปทิตตา ปัญญาปุญญรัตน์ เกรด 1
(3) ดช.ธนวัฒน์ ดำศรี เกรด 1
(4) นางสาวพิมญาฎา วงศ์เจริญยิ่ง เกรด 2
(5) ด.ช.นรนิติ์ สุขเจริญ เกรด 1
(6) ด.ญ.วริษา อิทธิธนกิต เกรด 2
(7) เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เชวกุล เกรด 2
(8) ด.ญ. อลิซ ติระนาทวิทยากุล เกรด 1
(9) ด.ญ. ณัฏฐ์ญาตา ปวงจันทร์หอม เกรด 1
(10) ด.ญ.พิมพ์นัฎชนก ภิรมย์พร เกรด 5
(11) ด.ญ. ณัชนิชา ปานสง่า เกรด 2
(12) ด.ญ.วราสร วรินทรวนิช เกรด 2
(13) ดญ. ปารมี จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ เกรด 3
(14) ดญ. ปุญญา จรรย์แสง รุจกิจยานนท์ เกรด 1
(15) ด.ญ.ปุณิกา อมรเวชยกุล เกรด 1
(16) ด.ญ.ลลาดา ประเสริฐนพคุณ เกรด 1
(17) ด.ญ.ธัญวรัตน์ เจริญทรัพย์ เกรด 2
(18) ด.ญ.ปาลิดา สอนใส เกรด 2
(19) ด.ญ. ณัฐธิดา ดีรุ่งโรจน์ เกรด 3
(20) เด็กหญิงภีรดา ตันสุเมธ เกรด 2
(21) ด.ญ. ชลัญธร วาทหงส์ เกรด 1
(22) ด.ช. เจ้าพญา สัตตบุตร เกรด 1
(23) ด.ญ.นพร บุญภากร เกรด 1
(24) ด.ช.สิปปกร นพกัณฑ์ เกรด 1
(25) ด.ญ.สุพิชญ์ภัทร พัชรานุกูลกิจ เกรด 5
(26) ด.ญ.ปัณณพรรณ ยอดสุวรรณ์ เกรด 1
(27) ดช. อินท์เทว เจริญโรจนาวณิชย์ เกรด 1
(28) ด.ญ.พิชญ์ภัทร พัชรานุกูลกิจ เกรด 5
(29) ด.ญ. ปุณิกา ม่วงเกลี้ยง เกรด 1
(30) ด.ญ. สรี มโนมัยพิบูลย์ เกรด 2
(31) น.ส.ภัควลัญชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เกรด 3
(32) น.ส.อุบลสิรี พุ่มช้าง เกรด 3
(33) น.ส.อลิชา มาลีเมาะ เกรด 3
(34) นส.มนทิรา โถสกุล เกรด 3
(35) นางสาวเมธิศา เทียนไพร เกรด 3
(36) ด.ญ.จิรภา รักบุตร เกรด 5
(37) ด.ญ.นาถลดา ทัศนกุล เกรด 3
(38) ด.ญ. อัยย์วาริน กุดเป่ง เกรด 4
(39) ด.ญ.เปมิกา พรหมประทุม เกรด 4
(40) ด.ญ.ณัฐสุดา เล็กนิกร เกรด 2
(41) ด.ญ.อภิสรา พรหมประทุม เกรด 4
(42) ด.ญ.พิมพ์ชนก แซ่เตื้อง เกรด 1
(43) ด.ญ. อชิรญา บัวด้วง เกรด 1
(44) ด.ญ.นิธิชญนันทิ์ บุญนำกิจสวัสดิ์ เกรด 1
(45) ด.ญ.อภิชดา พิทยาพิบูลพงศ์ เกรด 2
(46) ด.ช. อภิชากร สนิทรัมย์ เกรด 2
สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญนักเรียน และผู้สนใจร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีสากล "ไวโอลิน" ระดับเกรด 1-5
ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวเวลา 8.30 น. ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรโดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ในระดับเกรดที่ตนเองสมัคร
สนใจสมัครได้ทาง
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe12gCYRcjEau.../viewform
สามารถดูรายละเอียดเพลงสอบ ระดับเกรด 1-5 ได้ที่|
https://drive.google.com/.../1d_zkxi2MIXjXUYG6zGF...
วิธีการทดสอบ
(1) ผู้สมัครเลือกเพลงทดสอบ 3 เพลง จากเพลงที่กำหนด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เพลง สามารถดูโน้ตขณะสอบได้
(2) ผู้สมัครต้องเล่นบันไดเสียงที่กำหนดในแต่ละเกรดด้วยความจำ
(3) ผู้สมัครต้องสอบการอ่านโน้ตและเล่นแบบฉับพลัน
เกณฑ์การประเมินผล
(1) เพลงทดสอบ 3 เพลง 75 คะแนน
(2) การเล่นบันไดเสียง 15 คะแนน
(3) การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน 10 คะแนน
อัตราค่าสมัครสอบ
ระดับเกรด 1 = 800 บาท
ระดับเกรด 2 = 1,200 บาท
ระดับเกรด 3 = 1,600 บาท
ระดับเกรด 4 = 2,000 บาท
ระดับเกรด 5 = 2,400 บาท
ชำระเงินค่าสมัคร ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี สมาคมครูดนตรี เลขที่บัญชี 333-217139-7
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com หรือ Line ID : nuimas หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551
สอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล์ prapansakp@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com