โครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีไทยในเครื่องดนตรี ขิม

1193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีไทยในเครื่องดนตรี ขิม

สนใจสมัครได้ถึง 12.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้นครับ
Update 8 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อผู้สมัครทดสอบเทียบมาตรฐานภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม”

โดย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีดังนี้

(1) นางสาว ณัชชา ขันติธรรมากร ระดับเกรด 7 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 04.08.63 เวลา 16.30 น. จำนวนเงิน 3,000 บาท)
(2) ด.ญ. วรนุช โรจนพรพันธุ์ ระดับเกรด 1 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 01,03.08.63 เวลา 14.26,21.43 น. จำนวนเงิน 500บาท) ( โอนเงิน 2 ครั้ง 300 และ200 บาท)
(3) นางศรัญญา อาศุวัฒนกุล ระดับเกรด 4 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 10.09.63 เวลา 11.52,16.46น. จำนวนเงิน 1,300บาท ) ( โอนเงิน 2 ครั้ง 1,000 และ 300 บาท)
(4) นางสาวศิรภัสร์ อึ่งป่อง เกรด 5 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 09.57น.,13.37น. จำนวนเงิน 1,600 บาท)
(5) นางสาวกุลลดา คงฉันท์มิตรกุล เกรด 4 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 11.36น.13.37น. จำนวนเงิน 1,300 บาท)
(6) นางสาวกนกวรรณ บุญปกครอง เกรด 4(ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 10.38น.13.37น. จำนวนเงิน 1,300 บาท)
(7) ด.ญ.อาณัญชา ศรีชื่น เกรด 4 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 09.49น.13.37น. จำนวนเงิน 1,300 บาท)
(8) ด.ญ.ปาณิสรา ใจชื่น เกรด 2(ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 09.51น.13.37น. จำนวนเงิน 700 บาท)
(9) ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข เกรด 2 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 17.31น.13.37น. จำนวนเงิน 700 บาท)
(10) ด.ญ.พิมพ์ลภัสร์ สมรไกรสรกิจ เกรด 2 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 13.02น.13.37น. จำนวนเงิน 700 บาท)
(11) ด.ญ.พรณภัสร์ สมรไกรสรกิจ เกรด 1 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 13.02น.13.37น. จำนวนเงิน 500 บาท)
(12) ด.ญ.วชิรณรรฐ์ ตัสมา เกรด 1 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 09.51น.13.37น. จำนวนเงิน 500 บาท)
(13) ด.ญ.ภัคปภพ ไล้ฉิม เกรด 1 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16.09.63 เวลา 12.14น. จำนวนเงิน 500 บาท)
(15) เด็กหญิงพรธิดา หงษรานนท์ เกรด 3 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27.09.63 เวลา 13.47,28.09.63 เวลา 15.04 น. จำนวนเงิน 1.000 บาท)
(16) เด็กหญิงนันท์นภัส วิศรุตาวงศ์ เกรด 3 (ชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 27.09.63 เวลา 13.47น. จำนวนเงิน 1.000 บาท)
(17) ด.ญ.จรินทร์พิชญ์ รังษีวงศ์ เกรด 1
(18) เด็กหญิง พรนัชชา รัตนวารี เกรด 1
(19) ด.ญ.ณัฐฐานันทร์ เทวะประกาย เกรด 5
(20) ด.ญ.โยษิตา ทรัพย์ทวีพงศ์ เกรด 6
(21) เด็กหญิงพรพัชรนันท์ โคจรโรจน์ เกรด 3
(22) ด.ญ.จรดภครพร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา เกรด 8
(23) ด.ญ.วรรษมน เพชรอาวุธ เกรด 1
(24) ด.ญ.ชนิกานต์ อาจเอี่ยม เกรด 1
(25) ด.ญ.ปิยนุช ทับทองคำ เกรด 3
(26) ด.ญ.สรัญญา ชัยลำยา เกรด 1
(27) ด.ญ.ชยาภร ชัยลำยา เกรด 1
(28) ด.ญ. นราธิป ชัยสมร เกรด 1
(29) เด็กหญิงสุพรรษา สุทธิธรรมโกวิท เกรด 1
(30) เด็กหญิงณัฐนรี ประมูล เกรด 1
(31) ด.ญ. รันรักดร์ เทศทอง เกรด 3
(32) ด.ญ.จิณณรัตน์ พลอยสำลี เกรด 5
(33) ด.ญ.กมลฉัตร เขียนนิลศิริ เกรด 3
(34) ด.ญ.สุปัญญา ภิญโญยิ่ง เกรด 3
(35) ด.ญ. มนสิชา อัศวเดชานุกร เกรด 1
(36) นางสาว ดาไลล่า เป็นซาโต้ เกรด 4
(37) ด.ญ. ชนมน อาร์ยา หาญพิชาญชัย เกรด 5
(38) เด็กหญิงเปรมณิช พงศ์สุวรรณ เกรด 1
(39) เด็กหญิงวฤณพร วสุวานิช เกรด 1
(40) เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พลับพลึง เกรด 1
(41) เด็กหญิงวรัมพร จิตต์ธรรม เกรด 1
(42) เด็กหญิงจิณัฐญาภา เลิศอริยานันท์ เกรด 1
(43) ด.ญ.ภทพร ตรึกตรอง เกรด 1
(44) ด.ญ.พัชญ์วัญญ์ สุวรรณวงศ์ เกรด 1
(45) ด.ญ.เบญญาภา อุทัยมา เกรด 2
(46) ด.ญ.เบญญาภา อุทัยมา เกรด 3
(47) ด.ญ.วิไลรัตน์ โสรัจจตานนท์ เกรด 3
(48) ด.ญ.ปุญญิศา โสรัจตานนท์ เกรด 4
(50) นางสาว กุลธิดา ขำโคม เกรด 3
(51) เด็กหญิง วิรัลพัชร ลิมป์ธนวงศ์ เกรด 6
(52) ด.ญ. สุพิชญา คุณะสันธิ์ เกรด 1

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญผู้มีความสามารถทางการบรรเลงขิม ร่วมการทดสอบเทียบมาตรฐานภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับเกรด 1-9 เพื่อรับประกาศนียบัตรความสามารถในการบรรเลงขิม
ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวเวลา 8.30 น. ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่
https://docs.google.com/.../19uKghN2632D33US4W4l0C2.../edit

สามารถดูรายละเอียดเพลงสอบได้ที่
https://drive.google.com/.../1Y4reuIZUECrHick9zvJ8cBLUdAB...

ดูอัตราค่าสมัครสอบและรายละเอียดโครงการที่
https://drive.google.com/.../1VzPueS9keTmivVAIl0E.../view...

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมการทดสอบได้
ชำระเงินค่าสมัคร ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อบัญชี สมาคมครูดนตรี เลขที่บัญชี 333-217139-7
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน

ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com หรือ

Line ID : nuimas หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

 

 

 

 

 
Drop here!

Powered by MakeWebEasy.com