http://www.krudontrithailand.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ท่านถาม-เราตอบ

 ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/09/2010
อัพเดท26/05/2018
ผู้เข้าชม111,347
เปิดเพจ136,954

บริการ

ตารางสัมมนา

จดหมายข่าว

หลักสูตรและการสอบเครื่องดนตรี ขิม ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

กิจกรรมครูดนตรี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “ขยับกรับเสภา” ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่ อาจารย์ศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล

อาจารย์ศิริ วิชเวช

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(คีตศิลป์)พุทธศักราช 2551 เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2475 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เริ่มเรียนดนตรีไทยทั้งทางร้องและทางเครื่องกับบิดา จนสามารถร้องเพลงและบรรเลงเพลงได้เป็นอย่างดี เช่น เพลงตับพรหมมาศ ตับนางลอย และเพลงอื่นๆ อีกหลายเพลง ทางเครื่องเรียนปี่พาทย์และเครื่องสาย ต่อมาได้เรียนขับร้องและขับเสภากับครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ที่บ้านบางลำพู เรียนขยับกรับ ขับเสภาและการแสดงเสภารำและเสภาตลก จนทั้งได้รับมอบกรับคู่มือขับคำหวาน(เจิม มาคมาลัย) จากครูเจือ นาคมาลัย หลานลุงของหมื่นขับคำหวาน เรียนเครื่องสายเพิ่มเติมจากครูลาภ มณีลดา และเรียนทางร้องเพลงทยอยเดี่ยวสายท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) กับครูจันทนา พิจิตรคุรุการ

อาจารย์ศิริ วิชเวช เริ่มรับราชการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นอาจารย์พิเศษสอนขับร้องและดนตรีไทยให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาขยับกรับขับเสภา ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยที่โรงพยาบาลสงฆ์ และได้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย (การขยับกรับขับเสภา)เมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยที่โรงพยาบาลสงฆ์

ปัจจุบัน อาจารย์ศิริ วิชเวช ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่การขับเสภา และเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากรขับร้องเพลงไทยให้กับสถาบันการศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา และเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

พูนพิศ อมาตยกุล หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เจริญเติบโตอยู่ในวัง และเป็นมหาดเล็กของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์และเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไทยมาจากในวัง เริ่มเรียนดนตรีไทยกับนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เรียนขับร้องจากครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต และครูสุรางค์ ดุริยพันธ์ มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยและประพันธ์บทร้องเพลงไทย เป็นนักจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์ที่สนใจการเก็บรักษาผลงานที่ออกอากาศ รวบรวมลงงานและรักษาไว้ในห้องสมุดดนตรีเป็นจำนวนมากกว่า 1.600 รายการ ต้นฉบับรายการวิทยุเหล่านี้ยังรักษาไว้เพื่อการอ้างอิง ในห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และที่หน่วยโสตทัศน์ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ยังเป็นนักเขียนสารคดีเกี่ยวกับดนตรี และมีบทความเก็บไว้เพื่ออ้างอิงได้ มากกว่า 900 เรื่อง เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา (Musicologist) สอนวิชาดนตรีวิทยาควบคู่กับวิชาแพทยศาสตร์ตลอดเวลากว่า 30 ปี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์สาขาดนตรีเป็นคนที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพุทธศักราช 2540 เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม อาทิ สยามสังคีต ลำนำสยาม หนังสือรวมประวัติสตรีนักร้องเพลงไทยและนักระนาดเอกของไทย รายการวิทยุที่ผลิตแล้ว ยังเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดดนตรี อาทิ รายการพบครูดนตรีไทย สยามสังคีต เพลงไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล สังคีตภิรมย์ เพลงไทยสากลจากอดีต ฯลฯ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปัจจุบันจะพบว่าศาสตร์ทางด้านนี้ มีผู้รู้และผู้ปฏิบัติได้น้อยมาก ถ้าครูอาจารย์ทั้งหลายไม่ช่วยกันเผยแพร่ อาจศูนย์หายไปในที่สุด ทั้งๆที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ล้ำค่ามาก สมาคมครูดนตรีฯจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาร่วมศึกษา และฝึกปฏิบัติขับเสภาและขยับกรับ เพื่อจะได้นำความรู้ทั้งหลายไปจุดประกายให้เยาวชนเกิดความสนใจ ฝึกปฏิบัติขับเสภาและขยับกรับ อันนำไปสู่การรักษา สืบทอดศิลปะด้านนี้ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

1.2 เนื่องจากยังมีอาจารย์ดนตรี-นาฏศิลป์ถามมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ การอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนที่สมาคมครูดนตรีฯ จัดร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น สมาคมครูดนตรีฯจึงขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบดังนี้

ตั้งแต่ปี 2555-2560 สมาคมครูดนตรีฯ ได้เสนอโครงการจัดอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนแก่ครูดนตรีของไทย ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นด้วยและให้การสนับสนุน โดยให้งบประมาณจัดอบรมในแต่ละปีรวม 5 ปี แต่เนื่องจากในระยะนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติเปลี่ยนไป โดยรัฐบาลหันมาเน้นเรื่องวัฒนธรรมไทย ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงขอให้สมาคมครูดนตรีฯ จัดเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด ซึ่งสมาคมครูดนตรีฯจึงได้จัดโครงการ “เยาวชนดนตรีไทย” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ทั้งนี้สมาคมครูดนตรีฯต้องขอประทานโทษท่านสมาชิกที่คอยการจัดการอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน เนื่องจากสมาคมครูดนตรีฯไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดได้เอง ดังนั้นในช่วงนี้จึงต้องของดการอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสมาคมครูดนตรีฯจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบ และขอประทานโทษที่ไม่สามารถจัดการอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนตอบสนองความต้องการของท่านได้

1.3 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ได้จัดโครงการทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ผลปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจและมาร่วมทดสอบเป็นจำนวนมาก กรรมการสอบได้แก่ อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ และ รศ.อรวรรณ บรรจงศิลป มือขิมฝีมือระดับประเทศ อาจารย์สุรพล จันทราปัตย์ มือขิมแห่งสถาบันดนตรี-นาฏศิลป์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์

การสอบครั้งที่ 1 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-6

การสอบครั้งที่ 2 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-7 โดยจะสอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

การสอบครั้งที่ 3 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-8 โดยจะสอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

การสอบครั้งที่ 4 เป็นการสอบเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-9 โดยจะสอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อท่านที่จะทดสอบ เตรียมฝึกซ้อมเพลงตามเกณฑ์การสอบ ซึ่งดูได้จาก Facebook และ Website ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

2. เรื่องขอขอบคุณ

2.1 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังมากมาย ผู้เข้าฟังได้รับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ทั้งวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ความรู้เรื่องดนตรีสมัยต่างๆ และวิธีการนำเสนอทางดนตรี เพื่อนำไปสู่การวิจัยสร้างสรรค์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สมาคมครูดนตรีฯต้องขอขอบคุณอีกครั้ง และหวังว่าอาจารย์คงให้เกียรติมาร่วมกับเราอีกในโอกาสต่อไป

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

เดือน พฤษภาคม 2561 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณจิราพัชร เลิศศิวาพร 2. นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์

3. นายวัชระ เปียกบุตร 4. นายอัครวัฒน์ เชื่อมกลาง 5. คุณอลิสา วัชรประภาพงศ์ 6. คุณศตวรรษ ตันติเวชกุล

7. น.ส.นัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ 8. น.ส.ฉัตรวลี ทองคำ

9. นายเฉลิมพล โลหะมาตย์ 10. นายเจตพินิฐ สังข์วิจิตร

11. นายศรินทร์ จินตนเสรี 12. นายพิเชฎฐ ศุขแพทย์

13. นายฆ้อง มงคล 14. นายวศิน ล่ำสัน

15. น.ส.บุษบา น้ำค้าง 16. นายสุระศักดิ์ อุตสาห์

17. ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ 18. นายอรรคพงศ์ ภูลายยาว

19. ดร.ศิษฎ์ เกษจำรัส 20. นายวีระพงษ์ ชุมพล

21. นายชลวิทย์ บุญจันทร์ 22. นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำ

23. น.ส.จุฬาลักษณ์ สารศรี 24. น.ส.จิระนันท์ โตสิน

25 .นายภาสกร ภู่ประภา 26. นายภูมิสิทธิ์ ดินประโคน

27. นายประจวบ บูรณ์เจริญ 28. นายมนัส หนองสี

29. นายชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก 30. นายพงษ์จักร ยามสุข

31. นายณัฐพงศ์ กาญจนเรืองรัตน์ 32. พลตรีหญิงมาลี เทียมหงษ์

33. น.ส.ธวัลบุลวัชร บัวยา 34. นายสมชาย สอาดนัก

35. นายธนชัย พงษ์นาค 36. นายเอกวัฒน์ บุญศรี

37. นายจารึก ฐานธรรม 38. นายศุภัสล์ เทียนธาดา

39. นายอภิรมย์ ดอกเดื่อ 40. นายทรงศักดิ์ งามศรี

41. นายสุรชัย บุญยงค์ 42. นายอรรถพร สมจิตต์

43. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง 44. นายนิธิฤทธิ์ กั้นเขตต์

45. น.ส.จีรภัทร์ สุกางโฮง 46. น.ส.นวลเพ็ญ พูวิบูลย์

47. ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ 48. นายบุรศักดิ์ เจริญพีระภมร

49. นายสุรสีห์ ชานกสกุล 50. คุณนันธิดา จันทรางสุ

51. นายสฤษดิ์เดช ฮุนตระกูล 52. น.ส.ปนัดดา แช่มพูลศิลป

53. นายพรเทพ สงสกุล 54. นายพุฒินันท์ เขตเจริญ

55. นายบพัชร เศาหิน 56. นางบุษยากร สมบูรณ์สิน

57. นายวรากร สีโย

สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและมาร่วมกิจกรรมกับสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) อย่างสม่ำเสมอ สมาคมครูดนตรีฯหวังว่าจะได้พบท่านสมาชิกอีกเช่นเคยในวันอบรมครูดนตรี วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง “ขยับกรับเสภา” โดยอาจารย์ศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ผู้ประสานงาน

รศ.อรวรรณ   บรรจงศิลป             โทร.086-0648134      E-mail : orawan_khim@hotmail.co.th

ผศ.พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล      โทร.086-8868506      E-mail : pongladachula@hotmail.com

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์    โทร.089-1719495      E-mail : prapansakp@hotmail.com

อาจารย์วรเชษฐ์   วรพุทธินันท์      โทร.093-5617278      E-mail : new_drsaxmsu@yahoo.com

น.ส.มนัสรฎาญา   วิเศษ               โทร.098-9563551      E-mail : manasradaya@gmail.com

 

 

 

 

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) Thailand Music Educators Association (TMEA)

เลขที่ 49 ซอยตากสิน 40 แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จัดอบรมครูดนตรี ปี 2561

ณ  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

09.00-15.30 น.

-การเขียนโน้ตเพลงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-การสอนเพลงและดนตรีเด็กเล็ก

 

-ประวัติและที่มาของ “ขิม” และการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”ระดับ 1-9

ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

 

อาจารย์ลูเซีย  ทังสุพานิช    และอาจารย์กมลวัน บุณยัษฐิติ

รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง   รศ.อรวรรณ  บรรจงศิลป   และคณะ

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

09.00-15.30 น.

เทคโนโลยีดนตรี

อ.วีรภัทร์  อึ้งอัมพร

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

09.00-15.30 น.

เพลงพื้นบ้านประสานเสียง

อ.จินตนา  กล้ายประยงค์

 

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

09.00-15.30 น.

การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์

ศ.ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์

 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

09.00-15.30 น.

ขยับกรับเสภา

อ.ศิริ  วิชเวช

 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

09.00-15.30 น.

Song Writing

Richman  Toy

 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

09.00-15.30 น.

ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

09.00-15.30 น.

ขับร้องประสานเสียง

อ.วณี  ลัดดากลม

 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

09.00-15.30 น.

African Music

รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง

 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

09.00-15.30 น.

วง Rock ในโรงเรียน

 

 

หมายเหตุ   หัวข้อการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

    

 

โครงการทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9

โดย 

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

----------------------------------

 

 1. 1.   ชื่อโครงการ 

            การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9

2.  ผู้รับผิดชอบ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

            ขิม เป็นเครื่องดนตรีที่นักประวัติศาสตร์ดนตรีค้นคว้าและเชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดจากตะวันออกกลางตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 11   ต่อมาได้แพร่กระจายไปทางยุโรปและเอเชีย  โดยแต่ละประเทศได้มีการปรับปรุง ตบแต่ง คิดค้นทั้งรูปร่าง ลักษณะ การขึ้นเสียง บันไดเสียง วิธีการบรรเลงและลีลาของเพลงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละสังคม  และยอมรับเครื่องดนตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีในประเทศ เช่น อินเดีย มีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะนี้เรียก Santoor จีนเรียก Yang’in  เกาหลีเรียก Yangum  สวิสเรียก  Hackbrett  ฮังการีเรียก Cimbalom  ยุโรปเรียก Dulcimer

            อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่า  ขิม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นักดนตรีไทยได้มีการคิดปรับปรุงจนมีลักษณะเฉพาะของไทย  ทั้งการขึ้นเสียงและวิธีบรรเลงกลับไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องดนตรีไทย  ดังจะเห็นว่าขิมมิได้ถูกจัดเข้าบรรเลงในวงดนตรีไทยดังเช่น ซอด้วง  ซออู้หรือจะเข้  แต่ถ้าวงดนตรีใดจะมีขิมบรรเลงร่วมในวงนั้น  จะใช้คำว่า “ผสม” เช่น วงเครื่องสายผสมขิม   ซึ่งมาจากความเชื่อว่า ขิมมิใช่เครื่องดนตรีไทยเช่นเดียวกับ ไวโอลิน  เปียโน  ด้วยเหตุนี้การทำเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย  ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 จึงมิได้มีขิมรวมอยู่ด้วย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดคณะดนตรี  ก็มิได้มีการจัดการเรียนการสอน “ขิม” เป็นวิชาเอก

            เนื่องจากขิมมีคุณลักษณะของเสียงที่ไพเราะโดยธรรมชาติและคนไทยนิยมเล่นขิมเป็นจำนวนมาก  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)  จึงได้จัดทำโครงการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”  เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมผู้บรรเลงขิมให้มีความรู้  ความสามารถในการบรรเลงขิมและมีเกียรติบัตรรับรองความสามารถ   โดยนำเกณฑ์การทดสอบและบทเพลงสอบมาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยของทบวงมหาวิทยาลัยระดับ 1-9 เป็นหลัก  แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

 

4.  วัตถุประสงค์

            4.1  เพื่อจัดทำโครงการทดสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9 สำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

            4.2  เพื่อให้มีเกณฑ์มาตรฐานการสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี “ขิม” ระดับ 1-9

            4.3  เพื่อช่วยให้ผู้มีความสามารถในการบรรเลง “ขิม” มีใบรับรองความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม

            4.4  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจและฝึกดนตรีไทยมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

            5.1  นักเรียน  เยาวชน  และผู้สนใจ

 

6. วิธีดำเนินการ

            6.1  ขั้นเตรียมการ

                        6.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการโครงการทดสอบขิมภาคปฏิบัติขิม ระดับ 1-9 เดือน ธันวาคม                             2560

                        6.1.2 ประชุมวางแผนงาน เดือน มกราคม 2561

           

6.2  ขั้นดำเนินงาน

                        6.2.1 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนและสถาบันต่างๆ  เดือน มกราคม 2561

                        6.2.2 เตรียมเอกสารข้อมูล โน้ตเพลงลง Website  เดือน  กุมภาพันธ์ 2561

                        6.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย และผู้เชียวชาญขิมร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันทดสอบ

                        6.2.4 รับสมัครผู้เข้าทดสอบวันที่ 1-30 มีนาคม 2561

            6.3  ขั้นสรุป

                        6.3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารการทดสอบภาคปฏิบัติขิม ระดับ 1-9

 

7. สถานที่สอบ

            คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

8. เวลาการทดสอบ

            วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

 

9. ค่าสมัครสอบ

            9.1  การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1                     300                 บาท

            9.2    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 2                   500                 บาท

            9.3    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 3                   700                 บาท     

            9.4  การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 4                     1,000              บาท

            9.5  การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 5                     1,500              บาท

            9.6    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 6                   2,000              บาท

            9.7    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 7                   3,000                          บาท

            9.8    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 8                   4,000                          บาท

            9.9    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 9                   5,000                          บาท     

 

10. การประเมินผล

            10.1   ประเมินความสามารถของผู้เข้าทดสอบขิม

            10.2   พิจารณาจำนวนผู้เข้าทดสอบเพื่อดูความสนใจในการเรียนขิม

            10.3   ประเมินสรุปผลจากคณะกรรมการตัดสินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

           

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  มีการทดสอบดนตรีไทยภาคปฏิบัติ “ขิม” เกิดขึ้น

10.2  มีเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-9

            10.3  มีใบรับรองความสามารถภาคปฏิบัติการบรรเลง “ขิม” ระดับที่ 1-9

            10.4  ดนตรีไทยได้รับความสนใจและมีการพัฒนามากขึ้น

 

เกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”

 

ความหมายและขอบเขต

             หมายถึง  ข้อกำหนดต่างๆ ที่ให้ถือปฏิบัติโดยมีขอบเขตดังนี้

            ระดับ 1- 3  สามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนอง  ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามเพลงที่กำหนดได้ (โปรดดูรายละเอียดจากเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1-3)

            ระดับ 4-6  มีฝีมือในการบรรเลงบทเพลงตามที่กำหนดไว้มากขึ้น  สามารถแสดงออกได้ถึงความไพเราะและอารมณ์เพลง (โปรดดูรายละเอียดจากเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 4-6)

            ระดับ 7-9  มีฝีมือในการบรรเลงมากขึ้น  สามารถแสดงออกได้ถึงเทคนิค ความไพเราะและอารมณ์เพลงได้อย่างดี  บรรเลงเพลงหมู่และเดี่ยวได้(โปรดดูรายละเอียดจากเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 7-9)

เกณฑ์การทดสอบเพลงระดับ 1-9

ระดับที่ 1

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

นาคราช  ชั้นเดียว

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

แขกบรเทศ   ชั้นเดียว

หน้าทับปรบไก่

ลาวจ้อย   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

พม่าเขว  สองชั้น

หน้าทับพิเศษ

โยสลัม   สองชั้น

หน้าทับพิเศษ

ต้อยตริ่ง  สองชั้น

หน้าทับสองไม้

ลาวต่อนก  สองชั้น        

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 2

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

แขกบรเทศ  สองชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ 2 เพลง

สามเส้า   สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

มอญดูดาว   สองชั้น      

หน้าทับพิเศษ

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

ลาวพุงดำ   สองชั้น       

หน้าทับสองไม้

ขอมกล่อมลูก  สองชั้น  

หน้าทับปรบไก่

แขกกล่อมเจ้า  สองชั้น

หน้าทับพิเศษ

 

 

ระดับที่ 3

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

แขกสาหร่าย  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

เขมรโพธิสัตว์  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

จีนขิมเล็ก  สองชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

ลาวดวงเดือน   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

คลื่นกระทบฝั่ง   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

บังใบ   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 4

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงกระแตไต่ไม้  สามชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ 2 เพลง

แป๊ะ   สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เขมรไทรโยค  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

แขกบรเทศ   เถา

หน้าทับสองไม้หรือปรบไก่

อาหนู   เถา

หน้าทับสองไม้

ลมพัดชายเขา  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

ลาวดำเนินทราย   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 5

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงปฐมดุสิต  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

เต่ากินผักบุ้ง      สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

กล่อมนารี   เถา

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

การเวก    เถา   

หน้าทับปรบไก่

นางครวญ   เถา

หน้าทับปรบไก่

แขกต่อยหม้อ   เถา

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 6

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงเยี่ยมวิมาน

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

พระอาทิตย์ชิงดวง  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

แสนสุดสวาท  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

สุดสงวน   เถา

หน้าทับปรบไก่

ต้นบรเทศ(ต้นวรเชษฐ์)    เถา

หน้าทับสองไม้

แขกมอญบางขุนพรหม เถา

หน้าทับปรบไก่

 

 

ระดับที่ 7

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงไอยเรศ  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

สุรินทราหู  สามชั้น       

หน้าทับปรบไก่

เขมรปี่แก้ว        สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

สารถี   เถา       

หน้าทับปรบไก่

ราตรีประดับดาว  เถา     

หน้าทับปรบไก่

เขมรละออองค์   เถา

หน้าทับปรบไก่

เพลงเดี่ยว

บรรเลงตามความสามารถ 1 เพลง

 

 

ระดับที่ 8

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

*โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง  สามชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ 1 เพลง

*แขกลพบุรี   สามชั้น

*แขกโอด   สามชั้น

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 1 เพลง

พม่าเห่    เถา

เขมรพวง   เถา

โสมส่องแสง   เถา

แสนคำนึง     เถา

เขมรโพธิสัตว์   เถา

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 1 เพลง

 

เพลงเดี่ยว

เลือกบรรเลง 2 เพลง

-                    นกขมิ้น  สามชั้น

-                    สารถี   สามชั้น

-                    ลาวแพน

-                    จีนขิมใหญ่

-                    สุดสงวน   สามชั้น

-                    สุรินทราหู   สามชั้น

*  ประเภทเพลงทยอย ให้มีเครื่องดนตรีอื่นบรรเลงประกอบได้ 1 เครื่อง *

 

ระดับที่ 9

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

*ทยอยเขมร   สามชั้น

*ทยอยนอก   สามชั้น

*ทยอยใน   สามชั้น

*เขมรราชบุรี   สามชั้น

*เชิดจีน   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ

-                    บรรเลง 2 เพลง

พม่าห้าท่อน   สามชั้น

จระเข้หางยาว (เสภา)  สามชั้น

บุหลัน   สามชั้น

โอ้ลาว   เถา

ปลาทอง   เถา

หน้าทับสองไม้

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับสองไม้

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 1 เพลง

 

เพลงเดี่ยว

เลือกบรรเลง 2 เพลง

-                    เชิดนอก

-                    กราวใน

-                    พญาโศก  สามชั้น

-                    แขกมอญ   สามชั้น

*  ประเภทเพลงทยอย ให้มีเครื่องดนตรีอื่นบรรเลงประกอบได้ 1 เครื่อง *

 

หมายเหตุ       1. ผู้เข้าทดสอบต้องนำขิมมาเอง

                        2. สามารถใช้ผู้บรรเลงเครื่องประกอบจังหวะของตนเอง หรือ ขอผู้บรรเลงจากกรรมการได้

                        3. ผู้เข้าทดสอบสามารถสมัครสอบระดับใดก็ได้ ตั้งแต่ระดับ 1-6 สำหรับการสอบระดับ 7 ต้องผ่านการสอบระดับ 6 จึงจะมีสิทธิ์สอบระดับ 7  ส่วนการสอบระดับ 7-8-9 ต้องสอบเรียงลำดับขั้น โดยสอบผ่านทุกระดับ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับที่ 1-9

 

 1. การเตรียมความพร้อมและท่าทางการบรรเลง

-               สำรวจความพร้อมก่อนบรรเลง

-               การแต่งกาย

-               ท่าทางการบรรเลง

 

 1. ความสามารถในการบรรเลง

-                    จังหวะ

-                    ทำนอง ความแม่นยำ

-                    คุณภาพเสียง

-                    แนวเพลง

-                    เทคนิคการบรรเลง

-                    อารมณ์เพลง ความไพเราะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พูนพิศ  อมาตยกุล                                 ที่ปรึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 1. รองศาสตราจารย์ อรวรรณ   บรรจงศิลป                                        ประธานกรรมการ

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง  พาทยกุล                                        กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  มีป้อม                                             กรรมการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร

 

 1. อาจารย์ ดร.สุรพล  จันทราปัตย์                                                    กรรมการ

สถาบันดนตรีนาฏศิลป์ ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ                                           กรรมการ

อุปนายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง                                            กรรมการ

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 1. อาจารย์ ชยุดี  วสุวานนท์                                                             กรรมการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ       

           

 1. อาจารย์ ชนก  สาคริก                                                                 กรรมการ

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)

 

10. อาจารย์ ไชยยะ   ทางมีศรี                                                            กรรมการ

ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

11. อาจารย์ไกรฤทธิ์  กันเรือง                                                             กรรมการ

ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

 

12. อาจารย์นิธิ   ศรีสว่าง                                                                   กรรมการ

ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง

 

13. อาจารย์ประสิทธิ์  คุ้มทรัพย์                                                          กรรมการ

บ้านดนตรีไทย

 

14. พลเรือตรี นายแพทย์บุญเลิศ  ธรรมเจริญ                                      กรรมการ

นักดนตรีไทย

 

15. อาจารย์ วัชระ   เปรมปรีด์                                                            กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล                              กรรมการ

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

17. อาจารย์ ชาติชาย   ศรีสมุทร                                                        กรรมการ

บ้านดุริยประณีต

 

18. อาจารย์ ดร.จุฑาศิริ    ยอดวิเศษ                                                   กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

19. อาจารย์ ทะเบียน    มาลัยเล็ก                                                       กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

20. อาจารย์ นวลนุช    ใจบรรจง                                                        กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย    หิรัญรักษ์                                  กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์    พุ่มอินทร์                          กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

23. อาจารย์ ดร.รุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร                                             กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

24. อาจารย์ วรเชษฐ์   วรพุทธินันท์                                                     กรรมการและเลขานุการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

25. อาจารย์ พรรณรวี   พงษ์วัฒนานุสรณ์                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 

 

      

 

โครงการเยาวชนดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑

 

 

 

 

 

 

จัดโดย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

และ

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  ๒๓-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

         

โครงการเยาวชนดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑

 ครั้งที่ ๑

-------------------------------------------

๑.  ชื่อโครงการ  เยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ ๑

๒.  ผู้รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

.  หลักการและเหตุผล

            ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้สร้างสรรค์  สะสม และสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน  เป็นสื่อในการแสดงออกถึงประวัติศาสตร์ พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของไทย  สมควรได้รับการรักษาสืบทอดและสร้างสรรค์  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเยาวชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันชื่นชอบดนตรีตะวันตกจนละเลยไม่ใส่ใจต่อดนตรีไทย  และมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคยและไม่ฟังดนตรีไทย  ความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลทำให้ดนตรีไทยถูกกลืนหายไปกับดนตรีตะวันตกในอนาคต  ซึ่งจะทำให้ชาติไทยต้องสูญเสียสิ่งล้ำค่านี้ไป

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมนี้  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑  จึงได้จัดโครงการ “เยาวชนดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑” ขึ้น  เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายได้สัมผัสดนตรีไทย ได้ฝึก ได้คุ้นเคย ได้ฟัง ได้ร้องเพลงไทย และได้มีโอกาสแสดงออก  อันจะนำไปสู่เจตคติที่ดีต่อดนตรีไทยและหันกลับมาช่วยกันรักษา สืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กไทยสามารถเล่นดนตรีไทยได้ทุกคน

๔.  วัตถุประสงค์

            ๔.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑

๔.๒ เพื่อช่วยให้เยาวชนรู้จัก คุ้นเคย ได้สัมผัสเครื่องดนตรีไทย ร้องเพลงไทย และได้ฟังเพลงไทยต่างๆ     

            ๔.๓ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสฝึกทักษะทางดนตรีไทย ฝึกร้องเพลงไทย และรู้ความสามารถ ความถนัดทางดนตรีของตนเอง

            ๔.๔  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางการเล่นดนตรีไทย อันก่อให้เกิดความรักและเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย

            ๔.๕  เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของดนตรีไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนำไปสู่การรักษา สืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

            ๔.๖  เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยสร้างความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรมไทย 

 

๕.  กลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ที่ยังไม่เคยเล่นดนตรีไทย  จำนวน ๑๖๐ คน  นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย ๔๐ คน  รวม ๒๐๐ คน

 

๖.  ลักษณะกิจกรรม

            ๖.๑  ฝึกหัดดนตรีไทยและฝึกร้องเพลงไทยให้แก่เด็กที่ยังไม่เคยเล่นดนตรีไทยและร้องเพลงไทย

            ๖.๒  ฝึกซ้อมเด็กให้มีทักษะการเล่นดนตรีไทยร้องเพลงไทยและคุ้นเคยกับเพลงไทย

            ๖.๓  จัดการแสดงดนตรีไทยตามระดับความสามารถของเด็ก ๒ กลุ่ม

                        ๖.๓.๑ กลุ่มเริ่มฝึกหัด

                        ๖.๓.๒ กลุ่มที่มีความสามารถเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง

 

๗.  สถานที่ วันเวลา ในการดำเนินการ                   

วันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  ฝึกหัดดนตรีไทย  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  จัดการแสดง  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

๘.  วิธีดำเนินการ

            ๘.๑  ขั้นเตรียมการ

                        ๘.๑.๑  จัดตั้งคณะกรรมการโครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑

                        ๘.๑.๒  ประชุมวางแผนงาน

            ๘.๒  ขั้นดำเนินงาน

                        ๘.๒.๑  ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                        ๘.๒.๒ เตรียมเอกสารและโน้ตเพลงสำหรับฝึกปฏิบัติดนตรีไทย เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                        ๘.๒.๓ เชิญคณะวิทยากรผู้สอนดนตรีไทยแต่ละเครื่องมือ และสอนขับร้อง รวม ๓๑ คน

                        ๘.๒.๔ รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเยาวชนดนตรีไทย ๑๖๐ คน ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

                        ๘.๒.๕ เชิญนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย เข้าร่วมฝึกซ่อมและแสดง จำนวน ๔๐ คน

                        ๘.๒.๖ จัดสอนและจัดแสดงดนตรีไทยโดยเยาวชนดนตรีไทย  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

            ๘.๓  ขั้นสรุป

                        ๘.๓.๑ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อประเมินผลและจัดทำรูปเล่ม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๙.  ระยะเวลาดำเนินงาน การจัดสอนและจัดแสดง

            ๙.๑  การเตรียมงาน เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑

            ๙.๒  การจัดสอน ๔ วัน คือ วันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

            ๙.๑  การจัดซ้อมและจัดแสดง ๑ วัน คือ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

                        *รวมระยะเวลาการสอนและการแสดง ๕ วัน*

๑๐.  การประเมินผล

            ๑๐.๑  ประเมินความสนใจและตั้งใจของผู้เรียนจากการสังเกตของครูผู้สอน

            ๑๐.๒ ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากครูผู้สอน

            ๑๐.๓ ประเมินทักษะทางดนตรีและขับร้องของผู้เรียนจากการแสดง

            ๑๐.๔ ประเมินผลโครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ จากผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถาม

๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑๑.๑  เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ๑๑.๒  เยาวชนรู้จัก คุ้นเคย ได้สัมผัสเครื่องดนตรีไทย และได้ฟังเพลงไทยต่างๆ

            ๑๑.๓  เยาวชนมีโอกาสฝึกทักษะทางดนตรีไทย ร้องเพลงไทย  และได้ประเมินความสามารถและความถนัดทางดนตรีของตนเอง

            ๑๑.๔  เยาวชนมีโอกาสแสดงออกทางการเล่นดนตรีไทย  ซึ่งก่อให้เกิดความรักและเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย

            ๑๑.๕  เยาวชนเห็นคุณค่าของดนตรีไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และนำไปสู่การรักษาสืบทอดพัฒนาและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

            ๑๑.๖  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมไทย

 

 

การจัดสอนและจัดแสดงโครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑

๒๓  – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

            ๑. การจัดสอนดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยแก่เด็กที่ยังไม่เคยเรียนดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๑๖๐ คน  วันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

 เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

            เครื่องดนตรี                           ผู้เรียน                          ครู                 อัตราส่วนครู / ผู้เรียน

๑.       ระนาดเอก         ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๒.       ระนาดทุ้ม          ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๓.       ฆ้องวงใหญ่        ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๔.       ขิม                   ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔     

๕.       ซอด้วง              ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๖.       ซออู้                  ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๗.       จะเข้                 ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๘.       ขลุ่ย                 ๔๐                   ๔๐                               ๕                                  ๑/๘

๙.       เครื่องจังหวะ       ๑๐                   ๑๐                               ๒                                  ๑/๕

๑๐.    ขับร้อง              -                       ๒๖                                                                ๑/๘

รวม  เครื่องดนตรี      ๑๓๔     ผู้เรียน ๑๖๐                     ครู    ๓๑                                          

 

๒. การจัดแสดงผลงาน  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.

            ๒.๑ การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายของนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติ ทั้งหมด จำนวน ๑๖๐ คน

            ๒.๒ การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์และวงเครื่องสายของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ๔๐ คน

            ๒.๓ การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน จำนวน ๒๐๐ คน

*หมายเหตุ วันซ้อมใหญ่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐

 

 

 

ตารางการอบรมและการแสดง

โครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่  ๑

๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

---------------------------

วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.       พิธีเปิด

                                    - การแสดงดนตรีไทย                 โดยวงสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

                                    - กล่าวรายงาน

                                                โดย นายกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) รศ.อรวรรณ    บรรจงศิลป

                                    - กล่าวเปิดการอบรม

                                                โดย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   นางพิมพ์รวี   วัฒนวรางกูร

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.       บรรยายพิเศษ

                                                เรื่อง “ดนตรีไทยกับวัฒนธรรมไทย”

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.       มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพ

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.       รับประทานอาหารว่างและแยกกลุ่ม

๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.       เข้าอบรมตามกลุ่มเครื่องดนตรีและขับร้อง

                                                - ระนาดเอก  

                                                -  ระนาดทุ้ม  

                                                - ฆ้องวงใหญ่     

                                                -  ซอด้วง   

                                                -  ซออู้   

                                                -  จะเข้ 

                                                -  ขิม

                                                -  ขลุ่ย

                                                -  เครื่องจังหวะ

                                                -  ขับร้อง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         เข้าอบรม  (ต่อ)

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

 

วันอังคารที่ ๒๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.       เข้าอบรมตามกลุ่ม  (ต่อ)

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      เข้าอบรมตามกลุ่ม  (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.       เข้าอบรมตามกลุ่ม  (ต่อ)

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

 

วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.       ซ้อมรวมวงปีพาทย์ผสมเครื่องสาย โดยวงเยาวชนดนตรีไทย

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.       รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.      ซ้อมวงปี่พาทย์ / วงเครื่องสาย โดยวงนักเรียนชนะเลิศ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       ซ้อมรวมวงใหญ่ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย โดยวงเยาวชนดนตรีไทยและวงชนะเลิศ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.       จัดสถานที่  เตรียมการแสดง  แต่งตัว 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.      การแสดง

                                    ๑.วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายและขับร้อง     วงเยาวชนดนตรีไทย

                                    ๒.วงเครื่องสาย                           วงโรงเรียนชนะเลิศ

                                    ๓.วงปี่พาทย์                                          วงโรงเรียนชนะเลิศ

                                    ๔.วงรวมปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  วงเยาวชนดนตรีไทยและวงนักเรียนชนะเลิศ

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.       มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

 

 

****************************

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view