http://www.krudontrithailand.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ท่านถาม-เราตอบ

 ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/09/2010
อัพเดท12/12/2017
ผู้เข้าชม109,654
เปิดเพจ134,261

บริการ

หลักสูตรและเพลงสอบกู่เจิง

ตารางสัมมนา

จดหมายข่าว

หลักสูตรและการสอบประกาศนียบัตรครูดนตรี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

กิจกรรมครูดนตรี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

จดหมายข่าว ฉบับที่  10

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

 

เรียน       ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครูดนตรี  เรื่อง  “ดนตรีร่วมสมัย”  วันศุกร์ ที่  3 พฤศจิกายน  2560   เวลา 9.00 - 15.30 น.   ณ คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    วิทยากรที่จะมาบรรยาย    ได้แก่     รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ และคณะ                              

                รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ  จบปริญญาเอกทางการวิจัยดนตรี จากประเทศอังกฤษ  จบปริญญาโทจาก Musicology-Ethnomusicology จาก Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  และจบทางการเล่นและการสอนไวโอลินจาก Conservatory of Music กรุง Hague ประเทศฮอลแลนด์  เรียนดนตรีไทยตั้งแต่ 7 ขวบ กับครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเดี่ยวซอด้วง เมื่ออายุ 11 ปี จากสถานีวิทยุ ท.ท.ท.  และได้รับตำแหน่งศิลปินน้อย  ได้รับเชิญจากสถานทูตประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย  ยุโรป และอเมริกา ไปเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยในประเทศต่างๆ

                อาจารย์โกวิทย์  ขันธศิริ อดีตอาจารย์ดนตรีคณะครุศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้เริ่มจัดตั้งวิชาเอกดนตรีที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  และจัดตั้งสาขาดนตรีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ   หลังจากเกษียนอายุได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                อาจารย์โกวิทย์  ขันธศิริ  เชี่ยวชาญดนตรีไทยและสากล  จัดตั้งวงดนตรีต่างๆ ทั้งไทยและสากล  ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประสบการณ์การแสดงมากมาย   สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้   ซึ่งมีทั้งการบรรยายและการปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ดนตรีต่างๆ เข้าร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้ด้วย  อาทิ   อาจารย์ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร    ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์

                1.2  การอบรมครูดนตรี เดือน พฤศจิกายนนี้เป็นการอบรมครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.2560   และจะเริ่มอบรมใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นครั้งที่ 1 และอบรมต่อเนื่องตลอดปี  เนื่องจากเดือน กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมใหญ่ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่   สมาคมฯ จึงมีการจัดอบรมครูดนตรี 4 หัวข้อในวันศุกร์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (วันศุกร์ที่ 2) ได้แก่

                1. การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก

                2. การทำวงโยธวาทิตในโรงเรียน

                3. ดนตรีสมัยนิยม

                4. หลักสูตรและการสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-7  (เดือน เมษายน)

                ท่านสมาชิกสนใจหัวข้อใด  โปรดแจ้งที่ ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์  ทาง Facebook หรือ E-mail: prapansakp@hotmail.com  ภายในวันที่ 10-15 มกราคม 2561

                1.3  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย  “ขิม”   ระดับ 1-7 ในเดือน เมษายน ณ  คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ผู้สนใจโปรดเข้าฟังการอบรมครูดนตรี เรื่อง  “หลักสูตรและการสอบภาคปฏิบัติขิม”  วันศุกร์ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมสอบ

                1.4  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีโครงการจัดทำ Workshop ดนตรีครั้งละ 2 วัน   ซึ่งจะแจ้งหัวข้อและรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป

                1.5  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการปฏิบัติไวโอลิน  วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่านที่สนใจโปรดติดต่อ ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์ (ประธานโครงการ)

                1.6  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการทดสอบมาตรฐานทฤษฎีดนตรีสากล พ.ศ.2561 รายละเอียดของโครงการ จะเรียนให้ท่านทราบต่อไป

 

2.  เรื่องขอขอบคุณ

                สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)   ขอขอบคุณ  รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง “บทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในศตวรรษที่ 21”  ซึ่งอาจารย์ได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งหลักการแต่งเพลง  แต่งเนื้อร้อง  ทำนองและวิธีการสอน  ท่านสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง  สามารถนำความรู้ไปแต่งเพลงให้กับเด็กๆ ได้อย่างดี  นอกจากนี้ท่านยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทด้วย  สมาคมฯขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  และขอบคุณ รศ.ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ  ที่มาช่วยบรรเลงไวโอลินประกอบการบรรยายของ รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  และบรรเลงประกอบเพลงแต่งใหม่ของท่านสมาชิกหลังจากฟังการบรรยาย                 

3.  เรื่องสมาชิกใหม่

                สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)   ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯและสมาชิกต่ออายุ  เดือน กันยายน และ ตุลาคม 2560  ดังนี้

                                1. อาจารย์สำเนา   แก้วขาว                                    2. อาจารย์ชุมพล   คชสังข์สีห์

                                3. อาจารย์สาโรจน์  วรแสน                                  4. ว่าที่ ร.ต.อดิศร   พูนสวัสดิ์                               

                                5. อาจารย์พิพัฒน์   เลิศรุดประเสริฐ                     6. อาจารย์สรวิช   อนุชน

                                7. อาจารย์พรชัย   ศรีศุภรวัฒนา                           8. อาจารย์ปริญญา   ทิพย์นวล                             

                                9. อาจารย์นรินทร์   สุวิสุทธิโชติ                          10. อาจารย์สมประสงค์  สุขมา                            

                                11. อาจารย์พิชิต   เอมศิริ                                       12. อาจารย์วราภรณ์  ยูงหนู                 

                                13. อาจารย์อรรฐพร   สมบูรณ์ทวี                        14. อาจารย์สุชาติ   ชุมมิ่ง

                                15. อาจารย์ชนิดาภา   โคธิเสน                              16. อาจารย์กาญจน์   เพิ่มเพียร

                                17. อาจารย์พิศาล   สีสด                                        18. อาจารย์บวรภัค  รุจิเวชนันท์

                                19. อาจารย์ประทีป  จันทร์แจ่ม                           20. อาจารย์จักรพงษ์  ทองเหง้า

                                21. อาจารย์ธานี   ลาวัณย์ศิริ                                  22. อาจารย์สมชาย  อัมพุประภา

                                23. อาจารย์ปรีชา   เงากระจ่าง                              24. อาจารย์มนัสชื่น  จ่าแก้ว

                                25. อาจารย์ภูวนันท์ภัส  เชื้อเมือง                                                        

               

                สุดท้ายนี้  สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจติดตามข่าวสมาคมฯ  หวังว่าคงได้พบสมาชิกทุกท่านใน วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง “ดนตรีร่วมสมัย” ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

ผู้ประสานงาน

รศ.อรวรรณ   บรรจงศิลป                    โทร.086-0648134                  E-mail : orawan_khim@hotmail.co.th

ผศ.พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล              โทร.086-8868506                  E-mail : pongladachula@hotmail.com

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์         โทร.089-1719495                  E-mail : prapansakp@hotmail.com

อาจารย์วรเชษฐ์   วรพุทธินันท์             โทร.093-5617278                  E-mail : new_drsaxmsu@yahoo.com

น.ส.มนัสรฎาญา   วิเศษ                         โทร.098-9563551                  E-mail : masadaya@hotmail.com

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view