http://www.krudontrithailand.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ท่านถาม-เราตอบ

 ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/09/2010
อัพเดท29/03/2016
ผู้เข้าชม106,467
เปิดเพจ129,791

บริการ

หลักสูตรและเพลงสอบกู่เจิง

ตารางสัมมนา

จดหมายข่าว

หลักสูตรและการสอบประกาศนียบัตรครูดนตรี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

กิจกรรมครูดนตรี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3

มีนาคม – เมษายน  2559

เรียน       ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                1.1  สมาคมครูดนตรีฯ   ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าอบรมครูดนตรีครั้งที่ 3  เรื่อง  “การเรียบเรียงดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์(ภาค 2)”  วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เวลา 9.00 – 15.30 น. วิทยากร คือ ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร

                ดร.รุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร  จบปริญญาเอกจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปัจจุบันเป็น รองคณบดีคณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยสยาม  มีผลงานการแต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานมากมาย  ผลงานเอก  เช่น  เรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ” สำหรับศิลปินอาเซียน   ได้รับเชิญไปเรียบเรียงเสียงประสานและอำนวยเพลงในประเทศลาว   อาจารย์รุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร   มีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี่เพื่อดนตรีเป็นอย่างดี   อาจารย์ดนตรีทั้งหลายจึงไม่ควรพลาดโอกาสมาฟัง  เพื่อจะได้ข้อมูลนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน

                1.2  สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญท่านที่สนใจดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนเข้าร่วมอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559   โดยคณะวิทยากรจาก 10 ชาติในประเทศอาเซียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)   สอบถามรายละเอียดที่  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                1.3  สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ณ คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่  26-27  พฤษภาคม  2559   โดยคณะวิทยากรจาก 10 ชาติในประเทศอาเซียน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สอบถามรายละเอียดที่คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา

                1.4  สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญท่านที่สนใจดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน  โดยเฉพาะ เขมร  พม่าและมาเลเซีย  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อฝึกทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ของ  เขมร  พม่า  และมาเลเซีย   ณ   หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  วันที่  17-18-19  มิถุนายน  2559   โดยคณะวิทยากรจาก  เขมร  พม่า  และมาเลเซีย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  สมัครที่สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)  ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์  ทาง Facebook  หรือ  E-mail   ตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤษภาคม 2559  รับจำนวนจำกัด

                1.5  สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม Workshop  เรื่อง  “เทคนิคการรวมวงเครื่องสายดนตรีตะวันตก”  ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   เดือน สิงหาคม 2559    คณะวิทยากรประกอบด้วย  รศ.ดร.โกวิทย์   ขันธศิริ   ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์  อาจารย์สิทธิชัย   เพ็งเจริญ  และคณะท่านที่ต้องการร่วมทำ Workshop โปรดนำเครืองดนตรีของท่านไปด้วย

2.  เรื่องขอขอบคุณ

                2.1  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณ 

                                1) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                2) คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา

                ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการจัดอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน

                2.2  สมาคมครูดนตรีฯ  ขอขอบคุณ กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  และ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ที่ให้งบประมาณการจัดอบรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนสำหรับครูดนตรี

                2.3  สมาคมครูดนตรีฯ  ขอขอบคุณ อาจารย์เกียรติสุดา   ภิรมย์  ที่กรุณามาเป็นวิทยากร เรื่อง “ร้องบรรเลงเพลงเจ้าขุนทอง”  ท่านสมาชิกผู้เข้าอบรมสนุกสนานและได้ความรู้  รวมทั้งเกิดความคิดและจินตนาการในการนำไปจัดการแสดงให้กับเด็กๆ

                ขอขอบคุณ  อาจารย์ยุทธกร   สริกขกานนท์  กรรมการสมาคมฯ ซึ่งช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการทำให้การอบรมมีสีสันและชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่ง

                ขอขอบคุณ รศ.ดร.ปัญญา   รุ่งเรือง  ที่กรุณาจัดทำเอกสารแต่งเพลงเด็กเพิ่มเติม  ซึ่งท่านสมาชิกสามารถนำไปเป็นหลักการแต่งเพลงได้อย่างดี

3.  เรื่องสมาชิกใหม่ 

                3.1  เดือน  มีนาคม 2559  สมาคมครูดนตรีฯ มีสมาชิกใหม่เพิ่มเติม  จำนวน  5   ท่าน  ดังนี้

                                1.  ดร.ชวโรฒน์    วัลยเมธี                                    2.  อาจารย์ตรัยรัตน์   ธารวิโรจน์

                                3.  อาจารย์ชนัตถา    ศรีทองเกิด                           4.   อาจารย์วรเศรษฐ์   เจษฎางกูร ณ อยุธยา

                                5.  อาจารย์อัจฉริยา   สิทธิกิตติศรี                       

                สุดท้ายนี้  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การเรียบเรียงดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ ภาค 2”   โดย อาจารย์  ดร.รุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร   วันศุกร์ที่  1  เมษายน 2559   เวลา 9.00 – 15.30  น.  ณ  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ผู้ประสานงาน

รศ.อรวรรณ   บรรจงศิลป  โทร.086-0648134                                    E-mail : orawan_khim@hotmail.co.th

ผศ.พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล  โทร.086-8868506                              E-mail : pongladachula@hotmail.com

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์  โทร.089-1719495                            E-mail : prapansakp@hotmail.com

อ.นวลนุช   ใจบรรจง  โทร.083-0422921                                         E-mail : nuannud09@gmail.com

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view